تکنولوژی نرم افزار

تکنولوژی تولید نرم افزار های سانیرانبا توجه به حرکت هدفمند تمامی ابزارهای مایکروسافت به سوی . NET Framework به عنوان یک چارچوب کاری و همچنین باتوجه به حجم عظیم ابزارها و نرم افزارها و ویژگی های آن و همچنین مجتمع بودن و یک دست بودن ابزارها، میتوان در حال حاضر این Framework را بهترین گزینه برای توسعه نرم افزار انتخاب نمود. لذا محصولات سانیران با برخوردار بودن از چارچوب NET Framework 4.5 جزء معدود نرم افزارهایی است که در حال حاضر در کشور تولید گردیده است . همچنین بستر بانک اطلاعاتی این نرم افزار بر پایه Sql 2012 قرار داده شده است که از این حیث نیز تکنولوژی روز در اختیار مشتریان این سازمان قرار گرفته است.
 

 
 

Technology

Software Development Framework:Microsoft.Net Framework 4.5

(Architectural Pattern : Model Viwe Viewmodel (MVVM

Component Development Tool:Sina Development Tool

(User Interface: Windows Presentation Foundation (WPF

Object- Relational Mapping (ORM): Microsoft Entity Frame work

Database Management System :SQL Server 2012