راه حل های تولید

 

 

 

سانیران در تولید

 

 

 

ما در سانیران فرآیند ها را علی رغم پیچیدگی فراوان به شکل بسیار ساده و روان با استاندارد های این پیش تعریف شده مدیریت میکنیم. ما اعتقاد داریم، استفاده از پیچیدگی فراوان و فرم های متعدد، سردرگمی و نامیدی کاربران از ادامه انجام فرآیند های سیستمی را به دنبال دارد. از این رو استفاده از سیستم تولید را به دو موضوع کلی، تولید بر اساس سفارش و تولید مستمر تقسیم بندی می کنیم. در تولید بر اساس سفارش ، ابتدا مشتری درخواست خود را متناسب با قرارداد مربوطه ایجاد می کند و پس از آن واحد تولید بنا بر وظیفه محوله نسبت به تولید درخواست مربوطه اقدام مینماید. در این میان تعریف BOM کالا و نیز فرمولاسیون های متعدد برای کالاها و نسبت ترکیب آنها نقش مهمی را در پاسخگوئی به درخواست های مشتری ایفا می نماد.

 

 

 

 • گزارش محاسبه بهای تمام شده برآوردی
 • گزارشات انحراف تولید
 • گزارش انحراف مصرف.
 • گزارشات مرور و ردیابی سفارشات ساخت
 • گزارش مقدار مواد اولیه ای که به محصول تبدیل نشده
 • گزارش مقدار محصول تولید شده
 • گزراش مقدار موادی که به محصول تبدیل شده
 • گزارش ردیابی تولید
 • گزارش مرور تولید با قبلیت نمایش و جستجو در تولید
 • گزارش مقدار محصول تولید نشده
 • گزارش مقدار مواد اولیه استفاده نشده
 • گزارش مقدار ضایعات ایجاد شده
 • گزارش ردیابی تولید از سفارش ساخت

 

 

 

 

سیستم های پیشنهادی ما :