نرم افزار حسابداری

 

 
نمائی از نرم افزار حسابداری سانیران
 

امکانات

   • کدینگ ده سطحی
   • هفت سطح شناور تفصیلی
   • تعریف بیشمار شعبه
   • تعریف کدینگ منحصر به فرد برای هر شعبه
   • تعریف محدوده سال مالی با قابلیت تعیین تاریخ
   • امکان معرفی کدینگ شناور تفضیل در هفت سطح
   • امکان استفاده از هر تعداد از هفت سطح تفضیل در حساب ها
   • امکان معرفی کدینگ غیر یکسان در شعب مختلف
   • امکان معرفی انواع تفضیل به دلخواه
 

بیشتر…

هدف

گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی

هر بنگاه اقتصادی نیاز به گزارش‌­هایی از سازمان برای ارائه به ذینفعان دارند. ماژول حسابداری امکان دریافت و ارائه کلیه گزارشات قانونی را بصورت سیستمی و بدون نیاز به دخالت مستقیم کاربران و مدیران دارد.

اطلاعات مالی منسجم

یکی از مهم ترین اهداف ماژول حسابداری، تهیه اطلاعات مالی منسجم و به­‌روز سازمان ها ومؤسسات اقتصادی است . این گروه از اطلاعات، مجموعه ی عملیات سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده را درقالب شاخص‌های کمی بیان می کند و زمینه های لاز م را برای کنترل و برنامه ریزی مدیریت فراهم می‌سازد .

 

درخواست دمو