آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۹

نرم افزار حسابداری

 

 

غیر حکمی (محاسباتی ):

مزایای محاسباتی به مزایایی گفته می شود که مستمر نیستند و براساس شرایط و ضرایب خاص به کارکنان پرداخت می شوند . بعنوان مثال ، اضافه کار در صورتی به شخص پرداخت می شود که بیش از سقف کارکرد استاندارد ماه در شرکت حضور داشته باشد .

 

مزایای غیر حکمی (فرم ورودی ):

این نوع مزایا نیز جزو حقوق و مزایای ثابت شخص نیست و هرماه به وی پرداخت نمی شود . افزون بر این ، همانند مزایای محاسباتی رقم آن توسط سیستم محاسبه نمی شود بلکه در صورت وجود رقم آن در پایان هرماه در سیستم وارد شده و بدون هیچگونه تغییری در جمع حقوق و مزایای شخص منعکس می شود . پاداش نمونه ی بارز این نوع مزایاست .

 

 

پاداش :

این نوع مزایا جزو مزایای ثابت نیست هرماه پرداخت نمی شود ، بنابراین باید آنها را از نوع فرم ورودی انتخاب کنید . به این ترتیب که برروی تعریف کلیک کرده ، عامل پاداش را انتخاب کنید . توجه کنید که نوع عامل حتما باید فرم ورودی باشد .

تاثیری در مقدار عامل در محاسبات حقوق در پایان ماه ندارد .

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران 9کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۵

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۴

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۳

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱