آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۰

نرم افزار حسابداری

 

نکاتی در مورد سایر خصوصیات عامل :

تاثیر در جمع مزایا : در فعال کردن این گزینه ، پس از ثبت اطلاعات در قسمت تعریف اتوماتیک عوامل ، عامل ایجاد شده در فرمول عامل جمع مزایا قبل از بدهی اضافه میشود .

مالیات پذیر :

هر عاملی که این خصوصیت برای آن فعال شده باشد ، در مقدار عواملی که در فرمول آنها از تابع جمع عوامل مالیات پذیر استفاده شده است دخالت داده می شود .

مزایا :

هر عاملی که این خصوصیت برای آن فعال شده باشد ، در مقدار عواملی که در فرمول آنها از تابع جمع عوامل مزایا استفاده شده است دخالت داده می شود .

استقرار پذیر :

در قسمت اطلاعات استقرار عوامل برای عواملی امکان ورود اطلاعات استقرار وجود دارد که این خصوصیت برای آن فعال شده باشد .

انباشتگر :

هر عاملی که این خصوصیت برای آن فعال شده باشد ، در محاسبات حقوق مقدارش بصورت انباشته محاسبه می شود .

انتقال به سال بعد :

تنها مقادیر عواملی از یک سال به سال بعد منتقل می شوند که این گزینه برای آنها فعال شده باشد .

معوقه پذیر نمی باشد :

در صورتیکه این خصوصیت برای یک عامل فعال باشد ، این عامل در محاسبات حقوق معوقه دخالت داده نمی شود و تنها در محاسبات جاری موثر خواهد بود .

معوقه پذیر سال جاری :

در صورتیکه این خصوصیت برای یک عامل فعال باشد ، این عامل در محاسبات حقوق معوقه به سال های گذشته دخالت داده نمی شود و لی در محاسبات حقوق معوقه به سال جاری دخالت داده می شود  .

 

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران 10کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۵

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۴

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۳