آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۱

 

نکاتی در مورد سایر خصوصیات عامل :

 

وام :

در صورتیکه این خصوصیت برای یک عامل فعال شده باشد، در مقدار عواملی که در فرمول آنها از تابع جمع عوامل وام استفاده شده است دخالت داده می شود.

نکته : چنانچه بخواهیم هنگام صدور سند حسابداری حقوق ، مقادیر یک عامل با یک تفضیلی ثابت درج شود، می توانید هنگام تعریف آن عامل با استفاده از قسمت کد تفضیلی مورد نظر را به عامل مرتبط کنید.

کسور :

کسور را نیز همانند مزایا می شود به سه بخش کسور حکمی، کسور محاسباتی و کسور فرم ورودی تقسیم کرد.

کسور حکمی کسوری هستند که مبلغ آنها به طور ثابت و ماهانه براساس حکم کسور و تعهدات شخص محاسبه شده و در جمع کسورات شخص هم منظور می شود که نمونه بارز آن بیمه عمر و دانا است.

کسور محاسباتی کسوری هستند که براساس ضوابط و شرایط تعیین شده در سیستم محاسبه و در جمع کسورات شخص منظور می شود.

کسور فرم ورودی نیز ارقامی هستند که در صورت وجود به ازای هر شخص در سیستم ثبت می شوند .

تعیین اولویت :

بعد از تعریف عوامل باید ترتیب قرارگرفتن عوامل راتنظیم کنید . اولویت عوامل به چهاردسته اولویت محاسبات ، اولویت در گزارشات ، اولویت در اطلاعات ماهانه و اولویت در فیش تقسیم می شود.

 

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران 11کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۵

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۴

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۳