آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۷

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۷

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۷

 

سوابق کاری :

برای وارد کردن اطلاعات برون سازمانی برروی کلید سوابق کاری در فرم اطلاعات پرسنلی کلیک کنید. این قسمت برای گزارش گیری از سوابق کاری قبلی شخص است.

به این ترتیب که شما باید مشخص کنید هر شخص در گذشته، در کجا مشغول بکار بوده است و تاریخ شروع و خاتمه و سمت را به همراه مدت زمان خدمت شخص وارد کنید.

توجه داشته باشید که قسمت علت خروج از خدمت برای دو منظور در نظر گرفته شده است:

  • برای گزارش گیری از سوابق بیمه ی شخص در شرکت های قبلی : در اینصورت ، زمانی سوابق بیرون سازمان را باید علامت بزنید که سوابق بیرون از سازمان شخص در ارتباط با کار جاری باشد . یعنی سازمان سوابق را بعنوان سابقه قبلی شخص در نظر گیرد. سوابق کاری شخص که از نظر سازمان قابل قبول نیست، در اینجا وارد می شود اما سوابق بیرون از سازمان علامت نمی خورد.
  • برای زمانی که شخص در دو جا بیمه شده و درآمد مشمول بیمه او از سقف بیمه بالاتر باشد. در اینصورت ، در شرکت دوم بیمه از شخص کسر نمی شود، اما باید اسم شخص در لیست بیمه آورده شود. برای این منظور، باید در این فرم علت خروج را بیمه غیر تامین اجتماعی انتخاب کنید، اما نباید سوابق بیرون از سازمان را علامت بزنید.

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۷کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آ