ثبت موجودیها

ثبت موجودیها

نرم افزار حسابداری سانیران

ثبت موجودیها

 

سیستم ثبت موجودیها ارائه شود:
سیستم ثبت ادواری : در این سیستم، هنگام خرید کالا، حساب خرید بدهکار می شود و هنگام فروش کالا، کاهش موجودی در دفاتر ثبت
نمی گردد. لذا در این سیستم تعیین مقدار موجودی کالا طی سال از روی دفاتر امکان پذیر نیست .
سیستم ثبت دائمی. در این سیستم هنگام خرید کالا، حساب موجودی کالا بدهکار می شود و هنگام فروش کالا، علاوه بر ثبت مربوط به
فروش یک ثبت دیگر نیز بابت کاهش موجودی در دفاتر ثبت می گردد.

بدین ترتیب که حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار و حساب موجودی کالا بستانکار می شود.لذا در هر زمان می توان میزان موجودیهای کالا موسسه را از دفاتر موسسه استخراج کرد.
در مورد نحوه عملکرد حساب موجودی کالا در فصل بعد بطور مفصل بحث می شود.

در این درس کلیه عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی طبق سیستم ثبت ادواری مورد بررسی قرار می گیرد.

 

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی