حسابداری خرید کالا

حسابداری خرید کالا

نرم افزار حسابداری سانیران

حسابداری خرید کالا

 

همان طور که بیان شد در روش ادواری، هنگام خرید کالا، حساب خرید بدهکار و اگر خرید نقد باشد صندوق یا بانک بستانکار و اگر
خرید نسیه باشد حسابهای پرداختنی بستانکار می شود.
گاهی امکان دارد در زمان خرید، فروشنده تخفیفاتی به موسسه بدهد که دو نوع تخفیف داریم.
تخفیف تجاری: تخفیف تجاری تخفیفی است که معمولا بابت خرید عمده به خریداران داده می شود.

در صورتی که خریدار مشمول این تخفیف شود، مبلغ خرید خالص ثبت می شود به عبارتی ، تخفیف تجاری جایی ثبت نمی شود.
تخفیف نقدی خرید: گاهی فروشنده مقرر می کند که اگر وجه کالای خریداری شده زودتر از موعد مقرر پرداخت شود تخفیفی به خریدار
بدهد.

در این حالت در زمان خرید چون مشخص نیست تخفیف استفاده می شود یا نه خرید بدون مبلغ تخفیف بدهکار و حسابهای
پرداختنی بستانکار می شود اما در زمان پرداخت حسابهای پرداختنی زودتر از موعد و استفاده از مبلغ تخفیف، حسابهای پرداختنی
بدهکار و صندوق به میزان مبلغ پرداختی بستانکار و مبلغ تخفیف به حساب تخفیفات نقدی خرید منظور می شود.

 

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی