انواع موجودیها

انواع موجودیها

نرم افزار حسابداری سانیران

انواع موجودیها

الف) ملزومات مصرفی. اقلامی است که در جریان فعالیت شرکت و در قسمتهای اداری، فروش و یا خدماتی مصرف می گردد. گاهی
اوقات به این ملزومات، ملزومات اداری نیز می گویند.
ب) مواد خام. شامل آن دسته از موجودیها است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.
ج) کالای در جریان ساخت. کالا یا کار در جریان ساخت عبارت است از بهای تمام شده محصولاتی که در جریان تولید قرار دارند اما
هنوز فرایند تولید آنها به اتمام نرسیده است.

د) کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده. کالاهایی که جهت فروش، خریداری و یا در شرکت به همین منظور تولید شده است را
کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده می گویند.

 

 

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی