سیستمهای حسابداری موجودی کالا

سیستمهای حسابداری موجودی کالا

نرم افزار حسابداری سانیران

سیستمهای حسابداری موجودی کالا
برای ثبت موجودی ها دو سیستم وجود دارد:
الف) سیستم ثبت ادواری
ب) سیستم ثبت دائمی
در این درس عملیات حسابداری موجودی مواد و کالا مطابق سیستم
ثبت دائمی تشریح می شود و در مورد سیستم ثبت دائمی در دروس بعدی آشنا خواهید شد.
نحوه ثبت خرید و فروش در سیستم ادواری را آموختید در حال حاضر نکته ای که مطرح می شود این است که در صورت سود و زیان
چگونه بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه کنیم.

برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته می بایست موجود اول دوره(موجودی پایان دوره سال قبل) و خرید خالص سال با هم جمع و سپس موجودی پایان دوره از آنها کسر شود .

همانگونه که مشاهده می کنید مانده حساب موجودی اول دوره و خرید خالص را می توان از دفتر کل موسسه بدست آورد اما در سیستم ثبت ادواری سابقه ای از موجودی کالای پایان دوره نداریم بنابر این می بایست برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته ابتدا ارزش موجودیهای پایان دوره را تعیین کنیم.

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی