روش میانگین محاسبه بهای تمام شده موجودیها

روش میانگین محاسبه بهای تمام شده موجودیها

محاسبه بهای تمام شده موجودیها

نرم افزار حسابداری

روش میانگین محاسبه بهای تمام شده موجودیها

 

روش میانگین را می توان در سیستم های ادواری و دایمی موجودی کالا استفاده کرد.

در صورت استفاده از این روش در سیستم ادواری آنرا میانگین موزون و در صورت استفاده از آن در سیستم دایمی موجودی کالا، آنرا روش میانگین موزون متحرک می نامند.

که در اینجا فقط روش میانگین موزون بررسی می شود.
درپایان دوره، میانگین موزون بهای تمام شده هر واحد از رابطه زیر بدست می آید:

میانگین موزون

 

 

 

 

 

 

از طریق ضرب میانگین بهای تمام شده هر واحد در واحدهای پایان دوره، مانده موجودی پایان دوره و از طریق ضرب میانگین موزون بهای تمام شده هر واحد در واحدهای فروخته شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته بدست می آید.

 

 

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی