روش فایو اولین صادره از اولین وارده

روش فایو اولین صادره از اولین وارده

نرم افزار حسابداری سانیران

روش فایو اولین صادره از اولین وارده

در روش فایفو فرض بر این است که کالاهای فروش به ترتیب از محل موجودی کالای اول دوره و خریدهای دوره مالی به عمل آمده است.

بنابر این موجودی کالای پایان دوره از آخرین خریدهای دوره می باشد.

به عبارت دیگر در این روش فرض می شود هر کالایی که زودتر خریداری شده زودتر نیز به فروش رسیده است.

بنابر این آن مقدار از کالاها که در پایان دوره باقی مانده است از آخرین خریدهای سال می باشد.هنگامی که قیمتها روند صعودی دارند، این روش بیشترین سود را در مقایسه با روشهای دیگر در اختیار می گذارد.

ارزش موجودی کالای پایان دوره به بهای جاری نزدیک است و از این رو آنرا یک روش ترازنامه ای می دانند.

 

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی