روش لایفو اولین صادره از آخرین وارده

روش لایفو اولین صادره از آخرین وارده

نرم افزار حسابداری سانیران

روش لایفو اولین صادره از آخرین وارده

در روش لایفو فرض بر این است که فروشها از آخرین خریدها به عمل آمده است. بنابر این موجودی کالای پایان دوره از محل موجودی کالای اول دوره و اولین خریدها دوره می باشد.

به عبارت دیگر در این روش فرض می شود هر کالایی که زودتر خریداری شده دیرتر به فروش رسیده است.

بنابر این آن مقدار از کالاها که در پایان دوره باقی مانده است از محل موجودی کالای اول دوره و اولین خریدهای
دوره می باشد.

این روش باعث تطابق بهای تمام شده نسبتا جاری با درآمد می شود و از این رو آنرا یک روش سود و زیانی می دانند.
نکته: استفاده از روش لایفو در ایران ممنوع است.

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی