حسابداری اسناد تجاری و مطالبات

حسابداری اسناد تجاری و مطالبات

نرم افزار حسابداری سانیران

حسابداری اسناد تجاری و مطالبات

 

ادعاهای پولی یک واحد تجاری نسبت به مشتریان و کارکنان و دیگر اشخاص، جزء مطالبات محسوب می شود.

مطالبات برای مقاصد گزارشگری در صورتهای مالی به عنوان دارایی جاری و دارایی غیر جاری طبقه بندی می شوند .

یعنی چنانچه انتظار رود مطالبات طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی هر کدام که طولانی تر است وصول شوند به عنوان دارایی جاری و در غیر اینصورت به عنوان دارایی غیرجاری گزارش می گردند.

در صورتی که در ارتباط به مطالبات مدرک مثبته ای نظیر سفته، چک وعده دار دریافت شود به عنوان اسناد دریافتنی و در غیر اینصورت به عنوان حساب های دریافتنی شناخته می شوند.

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی