حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی

نرم افزار حسابداری سانیران

حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی چون اکثرا کوتاه مدت هستند بر اساس ارزش اسمی(ارزش معامله) ثبت می شوند اما بخاطر اینکه از نظر ماهیت در مورد حسابهای دریافتنی هیچ گونه مدرکی جهت وصول دریافت نمی شود.

در صورتی که شخص بدهکار نتواند بدهی خود را بپردازد از نظر قانونی نمی توان مانند اسناد دریافتنی آنرا مجبور نمود تا بدهی خود را بپردازد.

بنابر این طبق استانداردهای حسابداری چون امکان وصول نشدن برخی از این مطالبات وجود دارد می بایست در صورتهای مالی آنها را به مبلغ خالص ارزش بازیافتنی گزارش نمود.

خالص ارزش بازیافتنی یعنی خالص مبلغی که مطمئن هستیم وجه آنرا دریافت خواهیم نمود.

بنابر این برای تعیین خالص ارزش بازیافتنی ابتدا باید مطالبات غیر قابل وصول را برآورد کنیم.

حسابهای دریافتی به جهت اولویتی که در ترازنامه دارد بسیار حائز اهمیت می باشد.

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی