حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول

حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول

نرم افزار حسابداری سانیران

حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول

میزان مطالباتی که غیر قابل وصول می شوند نوعی هزینه محسوب می شوند و در ابتدا باید زمان شناسایی این هزینه را مشخص کنیم.
به طور کلی دو روش برای شناسایی زمان این هزینه وجود دارد:

الف) روش حذف مستقیم:

در این روش تا زمانی که مطمئن نشدیم که مطالبات غیر قابل وصول هستند ثبتی زده نمی شود و زمانی که غیر قابل وصول بودن قطعیت یافت به میزان مبلغ وطالبات سوخت شده ، هزینه مطالبات سوخت شده را بدهکار و از سوی دیگر حسابهای دریافتنی را بستانکار می کنیم.

روش حذف مستقیم اصل تطابق هزینه ها و درآمدها را نادیده می گیرد به عنوان مثال یک فروش که در سال ۸۴ به طور نسیه انجام شده است و در سال ۸۵ مطمئن شدیم که وجه حاصل از آن فروش دریافت نخواهد شد طبق این روش هزینه مطالبات سوخت شده در سال مالی ۸۵ شناسایی می شود در حالی که درآمد مرتبط با این هزینه(فروش) در سال مالی ۸۴ شناسایی شده است.

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی