حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول

حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول

نرم افزار حسابداری سانیران

حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول

ب) روش ذخیره گرفتن:
در این روش در پایان هر سال مالی برآوردی از حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول مورد انتظار از تمامی فروش های نسیه یا کل مطالبات پایان دوره انجام می شود .

سپس به میزان مبلغ برآوری هزینه مطالبات سوخت شده بدهکار و در مقابل ذخیره مطالبات سوخت شده بستانکار می شود.در این روش اصل تطابق درآمدها و هزینه ها به نحو بهتری رعایت می شود.
روشهای برآورد مطالبات غیر قابل وصول درصدی از فروش نسیه:
در این روش ابتدا شرکت با توجه به سوابق گذشته درصدی از کل فروش های نسیه انجام شده طی دوره را به  عنوان مطالبات مشکوک الوصول مشخص می نماید و سپس در پایان هر سال مالی کل فروش های نسیه را در درصد فوق ضرب می کند که حاصل آن برآوردی از میزان مطالبات مشکوک الوصول مربوط به فروش های نسیه آن سال مالی می باشد.

بعد از تعیین میزان مطالبات مشکوک الوصول ثبت اصلاحی زده می شود یعنی مطالبات مشکوک الوصول بدهکار و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بستانکار می شود.

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی