اصلاح و تعدیل حسابها

اصلاح و تعدیل حسابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح و تعدیل حسابها

نرم افزار حسابداری سانیران

اصلاح و تعدیل حسابها

پیش پرداخت اجاره
کلا قرارداد ۱۲ ماهه و هر ماه ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد و چون ۸ ماه از این مدت در سال ۸۷ بوده مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ ریال جزء هزینه ۸۷ می شود.

هزینه اجاره ۴۸۰۰۰۰۰
۲۱-   ۸۷/۱۲/۲۸ ) پیش پرداخت اجاره ۴۸۰۰۰۰۰

پیش پرداخت بیمه
چون قرارداد یک ساله بوده ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال می شود و چون ۹ ما در سال ۸۷ بوده مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال هزینه سال ۸۷ می شود.

هزینه بیمه آتش سوزی ۴۵۰۰۰۰۰
۲۲- ۸۷/۱۲/۲۸ ) پیش پرداخت بیمه ۴۵۰۰۰۰۰

پیش دریافت درآمد:چون ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال بوده و از مدت یک سال ۶ ماه در سال ۸۷ بوده مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ۸۷ می شود.

پیش دریافت درآمد ۳۰۰۰۰۰۰
۲۳- ۸۷/۱۲/۲۸ ) درآمد خدمات ۳۰۰۰۰۰۰

 

مثال جامع حسابداری(ادامه۲)

مثال جامع حسابداری(ادامه۱)

بخش اول مثال:

مثال از نکول سفته

نکول سفته

ثبت سفته در دفاتر دریافت کننده سفته

ثبت سفته در دفاتر صادر کننده سفته

اسناد تجاری

حذف مطالبات غیر قابل وصول در روش ذخیره

مثال از درصدی از مانده مطالبات:

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی