مثال از ثبت حسابداری

مثال از ثبت حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران مثال از ثبت حسابداری   شرکت الف در تاریخ    ۹۰/۰۸/۰۱   بابت خدماتی که قرار است در ماههای آینده به مشتریان ارائه دهد مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال دریافت کرد. صندوق ۸۰۰۰۰۰۰   پیش دریافت درآمد ۸۰۰۰۰۰۰   حال اگر در پایان سال خدماتی قابل ارائه بطور کامل به مشریان ادامه مطلب

نوشتن دفتر کل

نوشتن دفتر کل نرم افزار حسابداری سانیران نوشتن دفتر کل   نکته: در ستون عطف شماره صفحه دفتر روزنامه که مبلغ مربوطه از آن صفحه منتقل شده نوشته می شود و در ستون مانده ، مانده حساب نوشته می شود. معمولا قبل از ستون مانده ستونی هم برای تشخیص نوع مانده در نظر گرفته می شود: ادامه مطلب

نمونه سند حسابداری

نمونه سند حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران نمونه سند حسابداری معمولا برای هر رویداد مالی یک سند حسابداری صادر می شود. اما در بعضی شرایط می توان برای چند رویداد مالی یک سند حسابداری صادر کرد. یک سند حسابداری دارای قسمتهای زیر است: شماره: شماره سند حسابداری نشان دهنده آن است که از ابتدای سال مالی ادامه مطلب

مثال سند حسابداری

سند حسابداری

مثال سند حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران مثال سند حسابداری در مورد هزینه ها و درآمدها که بطور غیر مستقیم بر معادله اساسی حسابداری از طریق تاثیر بر سرمایه ، اثر می گذارند هم منوال به این صورت است که افزایش در هزینه ها باعث بدهکار شدن هزینه و کاهش در هزینه ها باعث بستانکار شدن ادامه مطلب

دستمزد مبنای کسر حق بیمه – قسمت سوم

دستمزد مبنای کسر حق بیمه دستمزد مبنای کسر حق بیمه نرم افزار حسابداری بخشنامه شماره ۲۳۶۵ مورخ ۹۷/۰۱/۲۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع تصوینامه جلسه مورخ ۹۷/۰۱/۲۲ شورایعالی کار: درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع ادامه مطلب