آموزش‌ ساخت گزارشات

از آنجائی که مهمترین عامل در بهره وری در هر سیستم یا نرم افزار مالی تهیه و طراحی گزارشات متنوع و کاربردی است ، از این رو شرکت ساینا اقدام به آموزش ساخت و طراحی گزارشات متنوع نموده است.

ساخت گزارشات در زمان راه اندازی سیستم

پس از خرید محصول از سانیران، متخصصین و کارشناسان سانیران در فاز اول راه اندازی نرم افزار ، در صورت نیاز کاربر و نیز عدم وجود گزارش مربوطه اقدام به طراحی و ساخت گزارشات مورد نیاز می نمایند . در ادامه فرآیند پشتیبانی نیز در صورت لزوم امکان ساخت گزارشات دیگر نیز امکان پذیر می باشد .در این حین آموزشات لازم در خصوص نحوه ساخت گزارشات به کاربران مشتاق انجام می پذیرد

فهرست