بطور کلی، استهلاک اغلب دارایی ها، به روش های معمول و تعریف شده، منجمله مستقیم یا نزولی، محاسبه می‌گردند. در این روش ها دارایی، بسته به این که در کدام گروه اموال قرار دارد، از روش استهلاک موجود در آن گروه، بهره می‌گیرد.

اما دسته ای از دارایی ها وجود دارند که یا در دسته بندی استاندارد اموال قرار ندارند یا از لجاظ ماهیتی، مبنای محاسبه استهلاک مختلفی دارند. اغلبِ این دسته از دارایی ها، بر اساس میزان محصول تولید شده یا مقدار ساعات کارکرد، میبایست محاسبه استهلاک شوند.

در نرم افزار اموال و دارایی ثابت سانیران، امکان محاسبه استهلاک به روش میزان تولید و ساعات کارکرد وجود دارد. با استفاده از این قابلیت در سیستم، کاربر می تواند با وارد نمود میزان تولید و ساعات کارکرد در پایان هر ماه، نسبت به استهلاک اموال مربوطه، اقدام نماید. در این روش، اساساً، استهلاک دستگاه مستقیماً تابعی از کارکرد یا میزان محصول تولید شدۀ آن می‌باشد.

قابلیت منحصر به فرد محاسبه استهلاک به روش میزان تولید و ساعات کارکرد با توجه به این که جدیداً، در خصوص واحدهای تولیدی، مطرح گردیده است و اساساً روش معقول و منطقی در برخورد با این دسته از اموال می‌باشد، با استقبال فراوانی در این خصوص مواجه گردیده است.

فهرست