5/5 - (1 امتیاز)

اشتباهات حسابداری موثر در صورت مغایرت بانکی/سیستم مالی سانیران

چنانچه حسابدار شرکت در ثبت چک صادره یا مبلغ واریزی چک و …… اشتباه نماید، این اشتباهات باید رفع گردیده و به خاطر اینکه حسابدار شرکت آن را انجام داده در سمت راست صورت مغایرت بانکی به مانده دفتر حسب مورد اضافه یا کسر می‌شود.

اشتباهات حسابدار شرکت را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد.

۱- اشتباه در ثبت چک صادره

۲- اشتباه در ثبت مبلغ واریزی چک

۳- اشتباه حسابدار شرکت ناشی از بدهکار نمودن حساب بانک و بالعکس

۴- اشتباه حسابدار شرکت ناشی از واریز یا برداشت نمودن مبالغی از حساب شرکت اشتباه در ثبت چک صادره

اشتباه در ثبت چک صادره:

مثال: حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جای مبلغ ۱۹۰/۰۰۰ اشتباهاً مبلغ ۱۰۹/۰۰۰ در دفاتر ثبت نموده است. برای رفع این اشتباه مبلغ ۸۱/۰۰۰ (مابه التفاوت) از مانده دفتر کسر می‌شود، زیرا با اشتباه حسابدار شرکت، مبلغ ۸۱/۰۰۰ مانده بانک در دفتر کل شرکت اضافی است که باید کسر شود.

اشتباه در ثبت مبلغ واریزی چک:

مثال اول: حسابدار شرکت در ثبت مبلغ واریزی چک به جای مبلغ ۱۰۶/۰۰۰ اشتباهاً مبلغ ۱۶۰/۰۰۰ در دفاتر ثبت نموده است. برای رفع این اشتباه مبلغ ۵۴/۰۰۰ (مابه التفاوت) از مانده دفترکسر می‌شود. زیرا با این اشتباه حسابدار شرکت، مبلغ ۵۴۰۰۰ مانده بانک در دفتر کل شرکت بیشتر از مبلغ واقعی است به همین خاطر باید از مانده دفتر کسر شود.

مثال دوم: حسابدار شرکت در ثبت مبلغ واریزی چک به جای مبلغ ۲۱۰/۰۰۰ اشتباهاً مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ در دفاتر ثبت نموده است. برای رفع این اشتباه مبلغ ۹۰/۰۰۰ (مابه التفاوت) به مانده دفتر اضافه می‌شود، زیرا با این اشتباه حسابدار شرکت، مبلغ ۹۰/۰۰۰ مانده بانک در دفتر کل شرکت کمتر از مبلغ واقعی است، بنایراین، باید به مانده دفتر اضافه شود.

اشتباه حسابدار شرکت ناشی از بدهکار نمودن حساب بانک و بالعکس:

گاهی اوقات حسابدار شرکت به جای اینکه مبلغی را در دفاتر شرکت به حساب بانک بدهکار نماید (اضافه) اشتباهاً آن را بستانکار نموده است و بالعکس در این شرایط برای رفع اشتباه فوق مبلغ را در دو برابر آن ضرب نموده و به مانده دفتر اضافه (کسر) می‌شود.

مثال اول: حسابدار شرکت مبلغ ۳۰/۰۰۰ را اشتباهاً به جای اینکه در دفاتر شرکت بدهکار نماید بستانکار نموده است. برای رفع این اشتباه مبلغ ۳۰/۰۰۰×۲) = ۶۰/۰۰۰) به مانده دفتر اضافه میشود تا اشتباه فوق رفع گردد.

مثال دوم: حسابدار شرکت مبلغ ۷۵/۰۰۰ را اشتباهاً به جای اینکه در دفاتر شرکت بستانکار نماید بدهکار نموده است. برای رفع این اشتباه مبلغ ۷۵/۰۰۰×۲)=۱۵۰/۰۰۰) از مانده دفتر کسر میشود تا اشتباه فوق رفع گردد زیرا مفهوم بستانکار در دفاتر شرکت به معنای کاهش دادن حساب بانک می‌باشد.

اشتباه حسابدار شرکت ناشی از واریز یا برداشت نمودن مبالغی از حساب شرکت:

چنانچه حسابدار شرکت اشتباهاً مبالغی را به حساب شرکت واریز یا (کسر) نماید برای رفع این اشتباهات مبالغ فوق باید به ترتیب کسر یا اضافه شود. مثلاً حسابدار شرکت واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ مربوط به حساب شخصی صاحب موسسه را اشتباهاً به حساب شرکت واریز نماید که در این صورت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ برای رفع اشتباه از مانده دفاتر شرکت باید کسر شود.

اشتباهات حسابدار بانک چنانچه حسابدار بانک مبالغی را اشتباهاً به حساب شرکت واریز یا برداشت نماید یا ثبت اشتباهی نظیر اعداد و ارقام و یا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب دیگر را انجام دهد این نوع اشتباهات باید اصلاح گردیده و به خاطر اینکه حسابدار بانک آن را انجام داده در سمت چپ صورت مغایرت بانکی به مانده صورتحساب بانک حسب مورد اضافه یا کسر میشود.

مثال اول: حسابدار بانک به جای اینکه مبلغ ۸۰/۰۰۰ اشتباهاً مبلغ ۸/۰۰۰ را در ستون بستانکار حساب خود ثبت نموده است. برای رفع این اشتباه مبلغ ۷۲/۰۰۰ (مابه التفاوت) به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه میشود.

مثال دوم: حسابدار بانک به جای اینکه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ اشتباهاً مبلغ ۵۰/۰۰۰ را در ستون بدهکار حساب خود ثبت نموده است. برای رفع این اشتباه مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ (مابه التفاوت) از مانده طبق صورتحساب بانک کسر میشود.

مثال سوم: حسابدار بانک به جای واریز مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ به حساب مشتری خود اشتباهاً مبلغ ۵۴/۰۰۰ را در ستون بدهکار حساب خود ثبت نموده است. برای رفع این اشتباه مبلغ ۵۰۴/۰۰۰ (مابه التفاوت)به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه میشود علت این امر آنست که اولا حسابدار بانک اشتباهاً مبلغ ۵۴/۰۰۰ را در ستون بدهکار خود ثبت نموده که برای رفع این اشتباه مبلغ ۱۰۸۰۰۰ را باید بستانکار ( اضافه) نماید تا اصلاح گردد از طرفی مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال را نیز باید بستانکار نماید (واریزنماید) که روی رفته هم (۴۵۰/۰۰۰+۱۰۸/۰۰۰) می‌شود ۵۰۴/۰۰۰

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست