1. خانه
  2. آموزش حسابداری
  3. اصول حسابداری سیستم حسابداری جامع سانیران

اصول حسابداری سیستم حسابداری جامع سانیران

Rate this post

معرفی اصول حسابداری در نرم افزار حسابداری سانیران

ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ چیست؟

به مفاهیم حسابداری که رهنمود‌ها و مبانی لازم در ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ، ﺛﺒﺖ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ به ما می دهد اصول حسابداری گویند.

مفروضات حسابداری بیشتر بمنظور زیربنایی استفاده می‌شوند، ولی اصول حسابداری جنبه ی عملی و کاربردی دارند.

این اصول از چهار اصل :

  • بهای تمام شده
  • تحقق درآمد
  • تطابق هزینه ها با درآمد
  • افشاء

تشکیل شده است.

بررسی اصول حسابداری

ﺍﺻﻞ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ

بیانگر این است که در هر مبادله، ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺗﮑﺎﺀ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. به همین جهت، ﺩﺍﺭﺍﺋﯿﻬﺎﯼ حاصل از ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ که بیانگر ارزش ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺳﺖ. همچنین ﺍﺻﻞ ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﯾﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺻﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪ

ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ برخی ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﺎ ﻣﻈﻨﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﯽ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺜﻼً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ، ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. بر اساس ﺍﺻﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺽ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺿﺮﻭﺭت دارد.

ﺍﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ

بر اساس این اصل فرآیند انداره گیری سود، متمرکز میشود و این مفهوم را  میرساند ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﺭﻩ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮﺩ و باعث مشخص شدن ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﻭﺭﻩ میگردد. بنابراین اصل شناخت هرینه، پیگیر شناخت درآمد است. ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻓﺮﺽ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺻﻞ ﺍﻓﺸﺎﺀ

بر اساس این اصل، کلیه ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯼ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ را مجاب می‌کند که تمامی گزارشات به شکل مناسب و کامل ارائه شود. ﺯﯾﺮ ﺑﻨﺎﯼ ﺗﺌﻮﺭﯾﮏ ﺍﺻﻞ ﺍﻓﺸﺎﺀ در واقع ﻭﯾﮋﮔﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ است.

در نرم افزار حسابداری جامع سانیران تمام اصول حسابداری رعایت شده تا تمامی محاسبات حسابداری دقیق و بی نقص انجام گردد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست