1/5 - (2 امتیاز)

انتقال حساب های دائمی به سال بعد

همان طور که در مباحث قبلی بیان گردید، حسابهای دائمی شامل دارایی ها، بدهی ها و سرمایه می باشد که ماندۀ آنها به دوره مالی بعد منتقل ( انتقال حساب های دائمی به سال بعد) می شود.

در پایان سال، جهت انتقال حساب های دائمی از کی حساب واسط به نام تراز اختتامیه استفاده می شود.

ثبت روزنامه مربوط به انتقال حساب های دائمی به این ترتیب است که، تمام حساب هائی که در تراز اختتامیه ماندۀ بدهکار دارند بستانکار نموده و حساب تراز اختتامیه را بدهکار می نمایند.

همچنین تمام حساب هایی که دارای مانده بستانکار دارند بدهکار و حساب تراز اختتامیه را بستانکار مینمایند.

همان طور که ملاحظه می شود، حساب تراز اختتامیه کی حساب موقت است که در پایان سال برای بستن حسا بهای دائمی مورد استفاده قرار میگیرد.

علی هذا نحوه بستن حساب های دائمی مؤسسۀ آرمان به صورت زیر است:

نرم افزار حسابداری

در پایان سال برای انتقال حساب های دائمی به سال بعد، تمام حسا بهایی را که در تراز آزمایشی اختتامی دارای ماندۀ بدهکار هستند، بستانکار و حساب تراز اختتامیه را بدهکار م ینمایند. همچنین تمام حسا بهایی را که دارای مانده بستانکار می باشند، بدهکار و حساب تراز اختتامیه را بستانکار م ینمایند.

افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال

در ابتدای هر سال باید ماندۀ حساب های دائمی در دفاتر افتتاح گردد. برای این منظور از کی حساب واسط به نام تراز افتتاحیه استفاده

می شود. ثبت روزنامه مربوط به افتتاح حساب های دائمی بر عکس ثبت روزنامه مربوط به انتقال حسا بهای دائمی در پایان سال است.

به این ترتیب که، تمام حساب هائی که در تراز اختتامیه ماندۀ بدهکار دارند بدهکار و حساب تراز افتتاحیه را بستانکار می نمایند. همچنین

تمام حساب هایی که در تراز اختتامیه ماندۀ بستانکار دارند بستانکار و حساب تراز اختتامیه را بدهکار می نمایند.

همان طور که ملاحظه م یشود، حساب تراز افتتاحیه کی حساب موقت است که با استفاده از آن حساب های دائمی در ابتدای سال در

دفاتر افتتاح می گردند. با توجه به اطلاعات مربوط به مؤسسۀ آرمان، نحوه افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال بعد به صورت جدول زیر است:

نرم افزار حسابداری

در ابتدای سال برای افتتاح حسا بهای دائمی، تمام حساب هایی که در تراز آزمایشی اختتامی سال قبل ماندۀ بدهکار دارند بدهکار و حساب تراز افتتاحیه را بستانکار م ینمایند. همچنین حساب تراز افتتاحیه را بدهکار و تمام حسا بهایی را که مانده بستانکار دارند بستانکار می نمایند.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
1/5 - (2 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست