Rate this post

بیمه پیمانکاری/ سیستم یکپارچۀ سانیران

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است ۵% ناخالص را از هر صورت وضعیت کسر و نزد خود نگهداری کند.

این سپرده و آخرین قسط پیمانکاران تا ارائه حساب توسط سازمان تامین اجتماعی صادر می‌گردد، نگهداری می‌شود.
در پیمانهای مشمول طرحهای عمرانی حق بیمه به صورت مقطوع محاسبه و کسرمی‌شود. حق بیمۀ این پیمانها %۶/۶ شامل ۱/۶%  سهم پیمانکار و ۵% سهم کارفرما است.

در پیمانهای دیگر با طرحهای عمرانی مرتبط نسبت حق بیمه پیمانها در دو گروه زیر قرار خواهند گرفت.

الف) قرار دادهای دستمزدی:
در این نوع قراردادها که مصالح کلا توسط کارفرما و به هزینه وی تامین می‌شود، حق بیمه بر اساس  ۱۵%
ناخالص کل کارکرد به علاوه یک نهمِ حق بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.
ب) قراردادهای دستمزدی و مصالح:
در این گونه قراردادهای پیمانکاری هزینه کل مصالح و دستمزد و ابزار به عهده پیمانکار است حق بیمه این قراردادها بر مبنای ۷% ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهمِ حق بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.
نکات مهم در باره حق بیمه سایر پیمانها:
۱) کارفرما از هر صورت وضعیت ۵% بابت بیمه کسر می‌کند و آن را به صورت سپرده نگهداری می‌نماید و پس از ارائه عناصر حساب آن را به پیمانکار پرداخت می‌کند.
۲) پیمانکار باید هر ماهه لیست کارکنان خود را تهیه و بر مبنای حقوق و مزایایی مشمول بیمه، بیمه آنها را محاسبه کرده و پرداخت کند.
۳) پس از خاتمه پیمان، پیمانکار بر اساس درصدهای بالا (۱۵ % و ۱۷ % و بیمه بیکاری) بیمه خود را محاسبه می‌کند و اگر این مبلغ از مبالغ پرداخت شده، طبق بند ۲، بیشتر باشد، مابه التفاوت آن را به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد. اما، اگر بیمه محاسبه شده از مبالغ پرداخت شده طبق لیست حقوق و دستمزد ماهانه کمتر باشد، از این بابت مبلغی باز پس نمی‌گیرد.
مثال: اگر مبلغ یک پیمان از نوع دستمزد مبلغ ۸۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و در طول دوران اجرای پیمان بر اساس لیست حقوق و دستمزد کارکنان مبلغ ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت شده باشد؛
مطلوب است محاسبه کل حق بیمه.

حق بیمه                    ۱۲۹۰۰۰۰۰۰ =%۱۵ * ۸۶۰۰۰۰۰۰۰
حق بیمه بیکاری               ۱۴۳۰۰۰۰= ۱/۹* ۱۲۹۰۰۰۰۰۰
کل حق بیمه                ۱۳۰۴۳۰۰۰۰
مابه التفاوت قابل پرداخت  ۲۲۴۳۰۰۰۰= ۱۳۰۴۳۰۰۰۰- ۱۰۸۰۰۰۰۰۰

در پایان هر دوره مالی باید حق بیمه کل پیمان متناسب بر درآمد شناسایی شده و نرخهای حق بیمه مربوطه محاسبه شود. در صورتی که مبلغ آن در جمع مبالغ پرداخت شده، بر اساس حقوق و دستمزد کمتر باشد، برای تفاوت آن، ذخیرۀ لازم شناسایی می‌شود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست