تایم شیت

 نرم افزار تایم شیت

نرم افزار تایم شیت به عنوان یکی از سیستم های زیر مجموعه راهکارهای منابع انسانی سانیران ، عملیات مربوط به ثبت ، کنترل و زمانبندی کارکنان ، کارشناسان و مدیران سازمان را انجام داده و گزارشی دقیق از یکی از پارامتر های بهای تمام شده محصولات و یا پروژه ها که همان دستمزد می باشد را ارائه می دهد.
نرم افزار تایم شیت با برقراری ارتباط با دستگاه های حضور و غیاب ، عملا امجام امور دستی را حذف نموده و گزارشی دقیق از زمان مصرفی کارکنان در مراکز هزینه یا پروژه ها ارائه میدهد.

ویژگی ها

 • انجام عملیات ثبت و کنترل ورود و خروج ها
 • انجام زمان بندی مربوط به کارکنان
 • قابلیت برنامه ریزی زمان حضور کارشناسان در مراکز هزینه
 • امکان تخصیص زمان به پروژه ها و مراکز هزینه
 • تخصیص مراکز هزینه به پروژها
 • کنترل انحرافات زمان

امکانات

 • امکان برقراری ارتباط با دستگاه حضور و غیاب
 • امکان دریافت اطلاعات ورورد و خروج از اکسل
 • صدور خودکار سند تسهیم هزینه حقوق
 • امکان تعریف فرایند های تخصیص زمان جهت کارکنان
 • امکان تفکیک پروژه ها و مراکز هزینه
 • امکان تخصیص پرسنل به سه سطح زیر مجموعه ای

گزارشات

 • گزارش زمان ثبت شده هر فرد در مراکز هزینه
 • گزارش میزان زمان مصرفی در هر پروژه
 • گزارش مرور ورود و خروج پرسنل
 • گزارش تسهیم هزینه حقوق پرسنل
 • گزارش تفکیک کارکرد روزانه ، اضافه کار و …

امکانات و قابلیت‌های سیستم تایم شیت

   

 • امکان برقراری ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد
 •  

 • امکان تخصیص هزینه ها در پروژ ها
 •  

 • امکان تسهیم هزینه ها در حسابداری
 •  

 • امکان برقراری ارتباط با سطوح حسابداری
make-organization-easy-visual
   

 • تعیین و تخصیص مدت زمان معین برای هر فرد
 •  

 • صدور خودکار سند حسابداری تسهیم هزینه
 •  

 • امکان تسهیم سند حسابداری حقوق و دستمزد
 •  

 • امکان ارتباط با فایل متنی و اکسل
 •  

 • امکان زمان بندی ورورد اطلاعات توسط پرسنل
make-organization-easy-visual
 • امکان چاپ ورورد و خروج پرسنل
 • گزارش لیست زمان استفاده شده توسط هر فرد
 • گزارش تخصیص هزینه ها در پروژ ها
 • امکان الصال مدارک به پرسنل
make-organization-easy-visual
 • گزارش کلیه ورود و خروج ها در اکسل
 • امکان تعریف هر نوع مرکر هزینه و پروژه و زیر پروژه
 • امکان اعمال دسترسی برای هر شخص در ورورد اطلاعاا
 • امکان رویت دسترسی کاربر در هر فرم
 • پویا بودن سطوح دسترسی کاربران

کنترل و تخصیص زمان به هر فرد در هر پروژه

می‌توانید با سیستم تایم شیت ، برای هر فرد یا کارشناس فعال در سازمان ، زمانبندی حضور در پروژه ها را تخصیص داد و در پایان پروژه میزان زمان مصرفی هر فرد در هر پروژه را مشخص نمود .

تخصیص دقیق بهای تمام شده پروژه ها یا محصولات

مهمترین وظیفه نرم افزار تایم شیت ، تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده محصولات یا پروژ ها می باشد . مدیران جهت بررسی عملکرد پرسنل و نیز پرهیز از انجام هر گونه هزینه غیر مرتبط با تولید محصول و یا اتمام پروژه نیازمند میزان زمان صرف شده هر فرد بروی پروژه می باشد. از این نرم افزار تایم شیت به عنوان بهترین کمک در این زمینه ، تاثیر به سزائی در این مهم خواهد داشت.