Rate this post

دفتر تنخواه دار/ نرم افزار حسابداری سانیران

تنخواه دار مکلف است عملیات دریافت و واریز تنخو اه گردان، اصلاحات احتمالی مورد نیاز و همچنین تسویه مانده تنخواه گردان را با توجه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر تنخواه گردان بشرح ذیل ثبت و ضبط نماید:

دریافت تنخواه گردان:

در زمان دریافت وجوه بایستی مشخصات چک و سند امور مالی را در دفاتر نوشته و در مورد ثبت مبلغ دریافتی، در ستون دریافت دفتر، اقدام شود.

پرداخت هزینه:

تنخواه دار پس از پرداخت هزینه و جمع آوری اصل مستندات نسبت به تنظیم سند هزینه اقدام نموده و سپس با تخصیص یک شماره بطور سریال به سند هزینه خود و درج تاریخ نسبت به ثبت جمع مبلغ سند هزینه مزبور در ستون پرداخت دفتر اقدام نماید.

* شماره سند هزینه باید پنج رقمی و دو رقم اول به شماره پروژه تخصیص یابد.

توضیح اینکه عملیات فوق همواره باید مورد کنترل قرار گرفته و در صورتی که برخی اسناد مورد قبول امور مالی قرارنگیرد و واخواهی شود، تنخواه دار باید نسبت به ثبت اصلاحی سند مزبور به میزان مبلغ اسناد واخواهی شده در ستون دریافت دفتر تنخواه گردان اقدام نماید. قابل ذکر است؛ در ستون شرح و روبروی سند اصلاحی باید مشخص شود که مبلغ واخواهی مربوط به کدام سند هزینه بوده است.

تحویل و تحول تنخواه داران

در زمانی که هر یک از تنخواه داران از ادامه همکاری منصرف شوند و یا بنا به دلایلی افراد دیگری جایگزین شوند، تنخواه دار بایستی اقدامات ذیل را انجام دهد:

  • ‐تنظیم سند هزینه مانده فاکتورها و مستندات و ارائه آن به امور مالی.
  • ‐واریز مانده وجه نقد نزد تنخواه دار به حساب بانکی مشخص شده از سوی امور مالی.
  • ‐ارائه دفتر تنخواه به واحد مالی جهت بررسی و تنظیم صورتجلسه تسویه تنخواه دار.
  • ‐پس از بررسی دفتر تنخواه گردان توسط امور مالی ، ذیل آخرین عملیات ثبت شده در دفتر خط کشیده شود و پایان عملیات تنخواه دارقبلی مشخص گردد.
  • ‐تنخواه دار جدید موظف است از صفحه بعد و با همان شماره سریال سند هزینه ، ثبت عملیات دریافت و پرداخت را انجام دهد. قابل ذکر است تعهد دریافت مبالغ تنخواه گردان از هر تنخواه دار به تنخواه دار دیگر قابل انتقال نمی باشد.
برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست