Rate this post

روشهای تهیه صورت مغایرت بانکی/نرم افزار حسابداری سانیران

۱- روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر :

 برای رسیدن از یک ماندۀ یک صورتحساب به ماندۀ صورتحساب دیگر به روش زیر عمل می‌نماییم:

اقلام مندرج در ستون بدهکار در دفاتر واحد تجاری با اقلام مندرج در ستون بستانکار صورتحساب بانک و اقلام مندرج در ستون بستانکار حساب بانک در دفاتر با اقلام مندرج در ستون بدهکار صورتحساب بانک مطابقت داده میشود اقلامی که مورد اختلاف می باشند خط کشیده به این اقلام، اقلام باز گفته میشود. مثلاً برای رسیدن از مانده دفاتر به مانده صورتحساب بانک:

الف- اثر عکس اقلام باز دفتر بر مانده آن:

یعنی چنانچه اقلام باز موجب افزایش موجودی بانک شده از مانده دفتر کسر و هر گاه اقلام باز موجب کاهش موجودی بانک شده به مانده دفاتر اضافه می شود

ب- اثر مستقیم اقلام باز بانک :

یعنی هر گاه اقلام باز بانک موجب افزایش موجودی بانک شده به مانده دفاتر اضافه شده و اگر اقلام باز بانک موجب کاهش موجودی بانک شده از مانده دفاتر کسر می شود. برای رسیدن از مانده صورتحساب بانک به مانده دفاتر شرکت هر آنچه بانک انجام داده عکس آن انجام میدهیم و هر انچه دفاتر شرکت انجام داده ما هم آن را انجام میدهیم برای رسیدن از مانده دفاتر شرکت به مانده بانک دفاتر شرکت هر آنچه کرده اثر عکس آن و بانک هر آنچه کرده طبق آن انجام میدهیم.

۲- روش رسیدن به مانده واقعی :

در این روش برای رسیدن به مانده واقعی بانک ماهیت اقلام به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف: اقلام باز دفتر وجوه بین راهی بوده که به مانده صورتحساب بانک اضافه میشود.

ب: اقلام باز بستانکار دفتر چک معوق بوده که از مانده صورتحساب بانک کسر میشود.

ج: اقلام باز بستانکار صورتحساب بانک وصولی بانک بوده که به مانده دفتر اضافه میشود.

د: اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک برداشت های بانک بوده که به مانده دفتر اضافه میشود.

ه: هر گونه اشتباه در دفاتر واحد تجاری و یا صورتحساب بانک بر حسب مورد به مانده دفتر یا صورتحساب بانک اضافه یا کسر میشود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست