سانیران در تولید:

محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات به استناد فرمولاسین مختلف محصولات در مراکز تولید با استفاده از کنترل و ردیابی مواد اولیه , محاسبه دستمزد ، تعیین سربار ساخت و ارائه گزارشات سود و زیان و انحرافات ناشی از پیش بینی ها ، تنها بخشی از دستاورهای مجموعه ی تولیدی سانیران در حوزه تولید کارخانجات می باشد.


 

  • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
  • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
  • ردیابی بهای تمام شده کالای ساخته شده
  • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
  • تخصیص هزینه های سربار به مراکز
  • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
  • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
  • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

نرم افزار شرکت های پیمانکاریسیستم های مورد استفاده در این مشاغل :


از نظر سیستماتیک چرخه کسب و کار شرکتهای پروژه محور با طراحی و مهندسی محصول شروع میشود . تمامی مراحل و فرآیندهای آتی نظیر تولید ، تأمین ، تعیین قیمت فروش محصول ، سطح کیفیت محصول و رضایتمندی مشتریان و بهای تمام شده از فرآیند مهندسی محصول تأثیر میپذیرند و این امر بخوبی لزوم دقت و توجه کافی در انجام این مرحله از کار و نیز استفاده از ابزارهای مناسب اطلاعاتی و عملیاتی را نشان میدهد.فهرست