Rate this post

اصول و نحوۀ تنظیم سند حسابداری (ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری)/سانیران

برای یک یا چند رویداد مالی که در مؤسسه اتفاق می افتد یک سند حسابداری یا برگه حسابداری تهیه می شود.

بنابراین سند حسابداری یا برگه حسابداری، نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.

ماده ۹ ((آئین نامه نحوۀ تنظیم و تحریر و نگاه داری دفاتر موضوع تبصرۀ یک مادۀ ۹۵ قانون مالیات های مستقیم)) سند حسابداری را چنین تعریف می کند: ((برگه یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.))

در واقع سند حسابداری با توجه به اسناد مثبته (( اسناد و مدارکی که بر وقوع معامله یا رویداد مالی مشخصی دلالت دارند)) صادر می شود.

سند حسابداری نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.

سند حسابداری به طرق مختلفی طراحی می شود که یک نمونه از آن در شکل زیر ارائه شده است.

شرکت ………………

سند حسابداری

شماره ………….

تاریخ …………….

نحوه ثبت سند حسابداری

سند حسابداری

اینک به توضیح قسمت های مختلف سند حسابداری و نحوۀ تنظیم آن میپردازیم:

شمارۀ سند حسابداری نشان دهنده این است که از ابتدای سال مالی تاکنون چند سند حسابداری صادر شده است.

شماره سند حسابداری به صورت مسلسل (سریال)  می باشد. معمولاً برای هر رویداد مالی یک سند حسابداری صادر می شود. اما دربعضی شرایط می توان برای چند رویداد مالی یک سند حسابداری صادر کرد.

«در محل تاریخ» تاریخ وقوع رویداد، که همان تاریخ صدور سند حسابداری است، نوشته میشود.

«در ستون کدحساب» کد حسابی که بدهکار یا بستانکار شده است، نوشته می شود.

«در اولین سطر و در ابتدای حاشیه سمت راست ستون شرح» نام حساب یا حساب هایی که بدهکار شده است نوشته می شود.

پس از نوشتن نام حسابی که بدهکار شده است، نام حساب یا حساب هایی که بستانکار شده در زیر آن در ستون «شرح» نوشته می شود. نام حساب بستانکار باید حدود ۲ سانتی متر از حاشیه سمت راست ستون شرح فاصله داشته باشد.

همیشه اول حسابی را که بدهکار شده است می نویسند و بعد ازآن حسابی که بستانکار شده است نوشته می شود.

در ستون «بدهکار» مبلغ بدهکار حسابی که بدهکار شده است نوشته می شود.

مبلغ بستانکار نیز در همان سطر که نام حساب بستانکار درج شده است در ستون بستانکار نوشته می شود.

بعد از تنظیم موارد فوق، شرح مختصری از رویداد مربوطه نوشته می شود. سپس سند حسابداری به امضای مسئولین ذی ربط می رسد.

نحوه ثبت رویدادهای فوق در سند حسابداری به صورت زیر است:

نمونه ثبت سند حسابداری

سند حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست