سانیران در ارائه خدمات

 

 

محاسبه دقیق حقوق و دستمزد پرسنل متناسب با انواع روش های مختلف ، محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده ، کنترل و مدیریت فروش خدمات و نهایتا تعیین سود حاصله در شرکت های خدماتی مهترین دستاور بسته خدماتی سانیران می باشد.
شرکت های خدماتی

مزایا

  • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
  • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
  • ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
  • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
  • قابلیت تعامل نیروی انسانی سازمان با فرآیندها
  • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
  • افزایش کیفیت انجام فعالیت ها با کاهش زمان و هزینه
  • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده سانیران با بهره گیری از دانش و تجربه مدیران و رعایت کلیه قوانین حاکم انجام می پذیرد. پیاده سازی سیستم مزبور با توجه به انواع روشها و تنوع موجود بصورت کاملاٌ پارامتریک میباشد. بگونه ای که تمامی سازمانها میتوانند ضمن رعایت الزامات قانونی ، شرایط عرفی سازمان خود را نیز مد نظر قرار داده و آنها را در سیستم لحاظ نمایند.

سیستم های مورد استفاده در این مشاغل :

 

 

درخواست دمو

 

فهرست