حوزه مالی

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه – پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ثبت نام

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه – پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه – پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه – پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

حوزه منابع انسانی

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه – پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

حوزه بازرگانی

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه - پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه - پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه - پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه - پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بله .امکان تعریف شعب و پروژه ها به شکل نامحدود وجود دارد

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه - پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه - پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نرم افزار حسابداری/ سه شنبه - پنجشنبه ۱۸ الی ۲۰ /۱۳۹۶۰۶۰۱/ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ثبت نامفهرست