1. خانه
 2. نقشه راه
 3. آموزش گام به گام سیستم فروش سانیران – فهرست کلی
راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران

آموزش گام به گام سیستم فروش سانیران – فهرست کلی

Rate this post

آموزش سریع و آسان سیستم فروش نرم افزار حسابداری سانیران – فهرست کلی

آموزش گام به گام سیستم فروش نرم افزار سانیران – فهرست

راهنمای سیستم فروش سانیران 1

 1. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱ ( الگوی فروش – مراکز فروش – محل های تحویل – نحوه فروش – واسط فروش )
 2. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲ (گروه بندی کالا و خدمات )
 3. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳ (معرفی مشتریان  )
 4. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴ (وضعیت های مختلف فروش مشتری – فروش مستقیم – مشتری بدهکار)
 5. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵ (واسط بدهکار)
 6. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶ (اعتبارموقت – اعتبار دائم)
 7. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۷ (عوامل فروش تاثیر گذار – نوع عامل)
 8. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۸ (انواع عوامل – عوامل افزاینده – عوامل خنثی – عامل خنثی بدون تاثیر –  عامل خنثی کاهنده – عامل خنثی افزاینده)
 9. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۹ (عملکرد عوامل – مبلغی – درصدی – مقداری –  مبلغ واحد – عملکرد برای عوامل کاهنده)
 10. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۰ (عملکرد برای عوامل کاهنده – رند – نوع شرط – بدون شرط –  شرط ساده)
 11. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۱ (عوامل فروش – تخصیص معین – نحوه ارتباط – ارتباط مستقل)
 12. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۲ (نحوه ارتباط  – مرتبط با کالا – مرتبط با مشتری – مرتبط با کالا و مشتری)
 13. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۳ (نحوه ارتباط  – مرتبط با محل تحویل – مرتبط با مرکز فروش)
 14. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۴ (تسهیم مبلغی – اجباری – اختیاری )
 15. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۵ (آشنایی با عملیات جاری فروش – اعلامیه قیمت فروش)
 16. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۶ (اعلامیه قیمت فروش)
 17. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۷ (اعلامیه قیمت فروش)
 18. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۸ (دلایل عدم فراخوانی قیمت اعلام شده – امکان ذخیره و کپی)
 19. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۱۹ ( درخواست فروش۱ )
 20. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۰ ( درخواست فروش۲ )
 21. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۱ ( درخواست فروش۳ )
 22. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۲ ( درخواست فروش۴ )
 23. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۳ (پیش فاکتور فروش۱)
 24. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۴ (پیش فاکتور فروش۲)
 25. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۵ (پیش فاکتور فروش۳)
 26. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۶ (پیش فاکتور فروش۴)
 27. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۷ (قرارداد فروش – اهداف صدور قرارداد فروش )
 28. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۸ (قرارداد فروش۱)
 29. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۲۹ (قرارداد فروش۲)
 30. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۰ (قرارداد فروش۳)
 31. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۱ (زمانبندی تحویل در قرارداد فروش )
 32. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۲ (قرارداد فروش با مبنای پیش فاکتور)
 33. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۳ (حواله فروش – انواع حواله فروش)
 34. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۴ (اطلاعات حمل – صدور اتوماتیک حواله فروش)
 35. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۵ (صدور اتوماتیک حواله فروش)
 36. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۶ (فاکتور فروش۱)
 37. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۷ (فاکتور فروش۲)
 38. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۸ (چگونگی کنترل حد اعتباری مشتریان در فاکتور فروش)
 39. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۳۹ (چگونگی کنترل حد اعتباری مشتریان در فاکتور فروش)
 40. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۰ (تاریخ پیگیری در فاکتور فروش)
 41. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۱ (کنترل اسناد فروش)
 42. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۲ (کنترل اسناد فروش)
 43. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۳ (اسناد ابطال شده – تولید اتوماتیک فاکتور فروش )
 44. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۴ (تولید اتوماتیک فاکتور فروش )
 45. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۵ (نکات تولید اتوماتیک فاکتور فروش – اعلامیه قیمت کالاها)
 46. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۶ (اعلامیه قیمت کالاهایی که در حواله های تحویل فروش وجود دارد قبل از صدور فاکتور فروش)
 47. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۷ (اعلامیه قیمت کالاهایی که در حواله های تحویل فروش وجود دارد قبل از صدور فاکتور فروش)
 48. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۸ (اعلامیه قیمت کالاهایی که در حواله های تحویل فروش وجود دارد قبل از صدور فاکتور فروش)
 49. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۴۹ (اعلامیه قیمت کالاهایی که در حواله های تحویل فروش وجود دارد قبل از صدور فاکتور فروش)
 50. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۰ (اعلامیه قیمت کالاهایی که در حواله های تحویل فروش وجود دارد قبل از صدور فاکتور فروش)
 51. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۱ (مجوز برگشت از فروش)
 52. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۲ (فاکتور برگشت از فروش)
 53. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۳ (فاکتور برگشت از فروش)
 54. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۴ (طریقه صدور فاکتور برگشت از فروش)
 55. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۵ (طریقه صدور فاکتور برگشت از فروش)
 56. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۶ (طریقه صدور فاکتور برگشت از فروش)
 57. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۷ (حسابداری فروش)
 58. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۸ (حسابداری فروش)
 59. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۵۹ (صدور سند حسابداری فروش)
 60. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۰ (صدور سند حسابداری فروش)
 61. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۱ (صدور سند حسابداری فروش)
 62. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۲ (پیش دریافت)
 63. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۳ (تولید سند حسابداری برگشت از فروش – ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه)
 64. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۴ (ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه)
 65. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۵ (ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه)
 66. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۶ (ارتباط فاکتور فروش و برگشت از فروش با سیستم خزانه)
 67. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۷ (مرور فروش)
 68. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۸ (مرور فروش – گروه بندی مشتریان )
 69. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۶۹ (گروه بندی مشتریان )
 70. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۷۰ (شرایط عوامل)
 71. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۷۱ (شرایط عوامل – حواله خودکار)
 72. راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار سانیران – قسمت ۷۲ (حواله خودکار)

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

مطالب پیشین

بیشتر بدانید

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست