راهکارهای ساینا ویژه شرکت های بزرگ و سازمانی

نرم افزارهای حسابداری سانیران در خدمت تولید، بازرگانی، نیروی انسانی و …

سانیران در تولید

محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات به استناد فرمولاسین مختلف محصولات در مراکز تولید با استفاده از کنترل و ردیابی مواد اولیه , محاسبه دستمزد ، تعیین سربار ساخت و ارائه گزارشات سود و زیان و انحرافات ناشی از پیش بینی ها ، تنها بخشی از دستاورهای مجموعه ی تولیدی سانیران در حوزه تولید کارخانجات می باشد.

سانیران در کنترل موجودی ها

کنترل و ردیابی مواد از نیازهای اساسی سازمان‌ها در جهت مدیریت فرایندهای تأمین، نگهداری، تولید و فروش بوده و سازمان‌ها با بررسی این موضوع که چه میزان از یک کالا در هر لحظه در فرایند‌های خرید، تولید، فروش، انبارداری، تحویل و غیره قرار دارد، می‌توانند تصمیمات مناسبی جهت مدیریت بهتر فرایندهای مذکور در خصوص آن کالا اتخاذ کنند.

سانیران در فروش و بازرگانی

کنترل موجودی ها ، محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالای فروش رفته و نیز مدیریت دریافت و پرداخت به مشتریان و تامین کنندگان در شرکت های بازرگانی مهترین دستاورد سانیران محسوب می شود.
این راهکار کلیه مراحل کار اعم از برآورد حجم کسب و کار ، مراحل بازاریابی و فروش ، مدیریت خرید و انبارداری و زنجیره تأمین را تحت پوشش قرار میدهد. ضمن آنکه سیستمهای فوق با سیستمهای مالی بصورت کاملاٌ پکپارچه در تعامل و ارتباط میباشد.

سانیران در نیروی انسانی و پرسنلی

شرکت های خدماتی که به ارائه خدمات اشتغال دارند ، بخش اعظم هزینه ها را متوجه حقوق و دستمزد می سازند . در این راستا استفاده از یک سیستم مناسب جهت محاسبه دقیق دستمزد بر اساس قوانین و دستور العمل خاص شرکت ، نقش تعیین کننده ای در تسهیل امور جاری و نهایتا سود و زیان حاصله ایفا می نماید . سیستم حقوق و دستمزد سانیران با انعطاف بسیار بالا در محاسبه بر اساس انواع دستور العمل ها و روال های شرکت ، هزینه دستمزد هر پروژه یا واحد های مختلف پروژه تعیین نموده و جهت استفاده در گزارشات سود و زیان در اختیار سیستم حسابداری می گذارد.

سانیران در سطوح مدیریت

برآیند کلیه فعالیت ها در سیستم های مختلف نهایتا در سیستم حسابداری تجمیع شده و گزارشات مختلف مالی را موجب می گردد. از آنجایی که اطلاعات به هنگام مالی، تاثیر عمده‌ای در تصمیم گیری‌های صحیح و به موقع بنگاه‌ها دارد ، لذا نرم افزار حسابداری سانیران با این هدف ، اقدام به نگهداری و کنترل حساب‌های مختلف، گزارش وضعیت و نتایج تمام عملیات منسجم مالی می نماید.. همچنین طراحی کدینگ مناسب، نوشتن به موقع دفا‌تر قانونی و تهیه اظهار نامه بدون صرف وقت زیاد، خواسته مدیران مالی و حسابداران شرکت هاست، که با سیستم حسابداری سانیران مرتفع می گردد.

فهرست