نرم افزار انبار و کنترل موجودی

کنترل و ردیابی مواد از نیازهای اساسی سازمان‌ها در جهت مدیریت فرایندهای تأمین، نگهداری، تولید و فروش بوده و سازمان‌ها با بررسی این موضوع که چه میزان از یک کالا در هر لحظه در فرایند‌های خرید، تولید، فروش، انبارداری، تحویل و غیره قرار دارد، می‌توانند تصمیمات مناسبی جهت مدیریت بهتر فرایندهای مذکور در خصوص آن کالا اتخاذ کنند.

ویژگی ها

 • تأیید، کنترل، درخواست و ذخیره‌سازی کالاهای درخواستی
 • ورود و خروج کالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی
 • دریافت اطلاعات انبارگردانی در سه مرحله
 • روشهای مختلف قیمت گذاری (ریالی)
 • تعیین بهای تمام شده کالای خریداری شده
 • امکان ارسال اطلاعات از سیستم مقداری به ریالی انبار
 • امکان دریافت اطلاعات اسناد از فایل Excelو TXT
 • قیمت گذاری موجودی ها با روش میانگین و FIFO و دارایی ثابت با شناسایی ویژه

امکانات

 • قابلیت طراحی و تغییر گزارش‌ها توسط کاربر
 • بستن حساب‌های انبار در مقاطع زمانی دلخواه
 • امکان ارتباط کالای خریداری شده دارایی با سیستم دارایی‌های ثابت
 • امکان گروهبندی کالا تانامحدود درختی و غیردرختی
 • کنترل چهار نقطه بحرانی کالا (حداقل – حداکثر موجودی و نقطه سفارش و نقطه تجدید)
 • امکان آدرس دهی کالا در انبار تا هفت سطح
 • امکان ثبت کلیه اسناد اعم از خرید ، مصرف ، تولید ، فروش و …..

گزارشات

 • گزارشات مرور موجودی و کاردکس مقداری و ریالی کالا
 • گزارش هزینه یابی پروژه‌های به تفکیک پروژه و عوامل هزینه
 • گزارش کاردکس حسابداری انبار
 • گزارش مانده کالا به تفکیک انبار، نوع اسناد طرف مقابل و سایر ابعاد
 • گزارشات تعدادی و ریالی کلیۀ اسناد انبار
 • گزارش انبارگردانی، لیست شمارش‌های انبارگردانی، گزارش مغایرت موجودی

امکانات و قابلیت‌های سیستم انبار و کنترل موجودی سانیران

 • کاردکس های تعدادی و ریالی کالا در سطح انبار
 • مرور گردش و مانده کالا به تفکیک انبار ، نوع اسناد ، طرف مقابل و سایر ابعاد
 • امکان ورود و خروج کالا ها بر اساس عامل ردیابی از پیش تعریف شده
 • نگهداری اطلاعات کالاها و ویژگی های آنها و کد گذاری اتوماتیک کالا
 • امکان تعریف واحد های سنجش اصلی و فرعی و افزودن ویژگی
 • تعیین انبارهای مرتبط با کالا
 • امکان الصاق مستنداتی از قبیل عکس ، فیلم و ….. به هر کالا
 • امکان قفسه بندی کالاها جهت سهولت در ردیابی اجناس
 • امکان تعریف ایران کد ، بارکد برای هر کالا
 • امکان تعریف ساختار مهندسی کالا با نسبت مقداری مشخص
 • امکان گروه بندی کالا ها بر اساس نیز
make-organization-easy-visual
 • معرفی عوامل رهگیری کالا
 • معرفی الگوی سریال کالا و تخصیص خودکار سریال به کالاها
 • تعریف کاربرهای متعدد با تعیین سطح دسترسی هر کاربر
 • ثبت اطلاعات بازرسی کالا قبل از ورود به انبار
 • امکان صدور اسناد خروجی بصورت خودکار
 • امکان صدور اسناد به صورت مجزای تعدادی و ریالی
 • امکان دسترسی به عملیات تعدادی و ریالی
 • امکان صدور اسناد انبار به صورت مبنادار
 • امکان ارتباط با سیستم فروش
 • صدور تگ انبار گردانی و تگ سفید
make-organization-easy-visual


 • امکان گزارش گردش کالا هنگام صدور سند
 • امکان انتقال موجودی تعدادی و ریالی بصورت اتوماتیک
 • امکان گزارشگیری در سطح ماه و سال
 • امکان گزارش مغایرت انبار و مالی
 • گزارش مرور انبار به تفکیک کالا و طرف مقابل و انبار و سند انبار ریالی و تعدادی
make-organization-easy-visual


 • امکان صدور حوالۀ بین انبار
 • امکان صدور درخواست کالا از انبار
 • امکان صدور حوالۀ انبار بر اساس درخواست کالا از انبار
 • امکان ثبت درخواست کالا در سه وضعیت
 • امکان استفاده از درخواست کالا در حوالۀ تولید

پشتیبانی از استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بخش عمده‌ای از دارایی‌های بسیاری از سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. استاندارد حسابداری شماره ۸ که با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا شناخته شده است، بیانگر نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورت‌های مالی است. از آن‌جایی‌که ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری نقش بسیار مهمی دارد، این استاندارد حسابداری به صورت کامل در مدیریت موجودی کالا پوشش داده می‌شود.