انواع عملیات انبار گردانی/ سیستم‌ های یکپارچه سانیران

در پایان دورۀ مالی و یا در مقاطع زمانی مورد نیاز و مورد نظر مدیریت سازمان، عملیات انبار گردانی، برای کنترل موجودی و تایید صحت اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی مربوط به موجودی‌ ها با واقعیت انجام می‌پذیرد.

عملیات انبار گردانی، یکی از مقوله‌ های حسابرسی و کنترل های داخلی می‌باشد و  رویه خاص خود را دارد.

در واقع؛ موجودی برداری عینی اجناس جهت حصول اطمینان از صحت ارقام حسابداری جنسی و حسابداری انبار بسیار ضروری است:

الف: موجودی برداری عینی مستمر

ب: موجودی برداری عینی دوره ای (انبار گردانی به طور اخص)

پ: انبار گردانی غیر مترقبه

الف- موجودی برداری عینی مستمر (انبار گردانی): در این روش به طور مستمر و دائمی، توسط گروهی که به همین منظور انتخاب شده است، از موجودی انبار شمارش یا توزیع به عمل می‌آید. سپس، نتیجه به دست آمده با موجودی ثبت شده در کارت های انبار مطابقت داده می‌شود تا مقدار موجودی در زمان های معین نشان داده شود.

ب- موجودی برداری عینی دوره ای (انبار گردانی): از شمارش کالاها و اجناس موجود در انبار در زمان مشخص و به طور دوره ای و تطبیق آن با کارت های انبار و حسابداری انبار، انبار گردانی دوره ای یک بررسی کامل از همه موجودی هاست و معمولا” دوره‌ های منظم در پایان هر سال مالی و گاهی در پایان هر نیمسال (سالی ۹ بار) و بعضی اوقات نیز در پایان هر فصل به اجرا در می‌آید.

برنامه ریزی برای انبارگردانی دوره ای: به سبب اهمیت انبار گردانی دوره ای عملیات شمارش اقلام موجود در انبار باید سازماندهی شود و طبق یک برنامه ریزی منظم صورت پذیرد تا نتایج مطلوب از آن حاصل گردد.

تنظیم عملیات انبار گردانی:

بررسی عملیات شمارش

تصویب نتایج شمارش

تعیین فردی به عنوان هماهنگ کننده

تعیین فردی به عنوان سرپرست شمارش.

فهرست