4/5 - (1 امتیاز)

دومین فرض، فرض تداوم فعالیت

یادآوری :  همانطور که پیشتر گفته شد مفروضات حسابداری به شرح زیر است:

یک – فرض تفکیک شخصیت

دو – فرض تداوم فعالیت

سه – فرض دورۀ مالی

چهار –  فرض یا مبنای تعهدی

پنج – فرض واحد پول (واحد اندازه گیری)

 

نرم افزار حسابداری

 

دومین فرض، فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات مؤسسه در آیندۀ قابل پیش بینی تداوم خواهد یافت و قصد انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد.

این فرض بدان معنی نیست که مؤسسه دارای عمر نامحدود است، بلکه حاکی از آن است که مؤسسه برای کی دوره زمانی کافی برای اجرای عملیات، انجام قراردادها و ایفای تعهدات خود، دوام و بقا خواهد داشت.

براساس این فرض است که مبالغ پرداختی در یک دوره مالی کلاً به حساب هزینه منظور نمی شود، بلکه بخشی از این پرداخت ها تحت عناوین مختلف دارایی به سال های بعد منتقل میگردد.

بعلاوه، طبقه بندی دارایی ها و بده یها به جاری و بلند مدت )غیرجاری( بر این فرض مبتنی است.

 

نرم افزار حسابداری

 

اگر فرض تداوم فعالیت حاکم نباشد، تمایز بین اقلام جاری و بلند مدت (غیر جاری) اهمیت خود را از دست می دهد.

ثب دارایی ها به بهای تمام شده نیز براساس فرض تداوم فعالیت صورت می پذیرد. اگر مؤسسه درحال تصفیه یا فروش باشد،

فرض تداوم فعالیت و اصل بهای تمام شده برای تهیۀ صورت های مالی مصداق ندارد و اقلام صوررت های مالی به ارزش های جاری (بازار) در صورت های مالی منعکس می شوند.

فرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات مؤسسه در آینده قابل پیش بینی تداوم خواهد یافت و قصد انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد.

 

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست