Rate this post

مراحل بستن حساب های موقت

مرحلۀ اول: بستن حساب درآمدها

حساب درآمدها را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار میکنیم.

مرحلۀ دوم: بستن حساب هزینه ها

حساب خلاصه سود و زیان را معادل جمع هزینه ها بدهکار و تک تک حساب های مربوط به هزینه ها را بستانکار میکنیم.

مرحلۀ سوم: بستن حساب خلاصه سود و زیان

حساب خلاصه سود و زیان را مانده گیری میک‌نیم و در صورتی که ماندۀ آن بستانکار باشد، معادل مبلغ ماندۀ آن را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار میکنیم.

مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان را ، سود می گویند.

اما اگر حساب خلاصۀ سود و زیان مانده بدهکار داشته باشد، باید این حساب را بستانکار و حساب سرمایه را بدهکار نما ییم.

مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زیان را، زیان می گویند.

مرحلۀ چهارم: بستن حساب برداشت

برای بستن مانده حساب برداشت، حساب سرمایه را معادل مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می کنیم .

نرم افزار حسابداری

در پایان سال مالی، حسا بهای موقت طی ۴ مرحله ( مراحل بستن حساب های موقت ) بسته می شوند.

مرحلۀ ۱ : حساب درآمدها بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار میشود.

مرحلۀ ۲ : حساب خلاصۀ سود و زیان بدهکار و هزینه ها بستانکار میشود.

مرحلۀ ۳ : اگر ماندۀ حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد آن را بدهکار و حساب

سرمایه بستانکار می شود. اما اگر حساب خلاصه سود و زیان مانده بدهکار داشته

باشد، این حساب بستانکار و حساب سرمایه بدهکار میشود.

مرحلۀ ۴ : حساب سرمایه بدهکار و حساب برداشت بستانکار میشوند.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست