3.8/5 - (5 امتیاز)

مغایرت بانکی و محاسبه موجودی واقعی

هانطور که پیش تر بیان شد عدم تطابق مانده حساب بانک در دفاتر شرکت با ماندۀ مندرج در صور تحساب بانک، ناشی از موارد زیر است:

۱  مستندات واریزی ها و چک های صادره از سوی مؤسسه، همزمان در اختیار بانک و مؤسسه قرار نمی گیرد.

۲  اشتباه حسابدار شرکت یا بانک. برخی مواقع ممکن است سهواً حسابدار مؤسسه یا بانک مبالغی را با عدد نادرست در دفاتر ثبت کنند یا مبلغی را در طرف نادرست حساب عمل نمایند.

با عنایت به موارد فوق و به منظور اعمال صحیح و به موقع سیستم کنترل های داخلی، لازم است حسابداران در پایان هرماه ضمن مطابقت دادن مبالغ ثبت شده در دفاتر با اقلام مندرج در صور تحساب بانک، هرگونه مغایرت موجود را تعیین و دراسرع وقت دلیل آن را مشخص کنند

و در صورت لزوم به منظور رفع آنها اقدام و پیگیری نمایند. این فرایند از طریق تهیه صورت مغایرت بانکی انجام می شود.

برای ارائۀ شکل کلی تهیه صورت مغایرت بانکی، صور تحساب بانک و دفتر معین حساب بانک در دفاتر شرکت را به صورت زیر در نظر بگیرید:

نرم افزار حسابداری

در اینجا، دو مورد در دفاتر شرکت ثبت شده است که در صورت حساب بانک اقلام متناظر آن مشاهده نمیشود.

این مواردرا اقلام باز می گویند. در صورت حساب بانک نیز دو مورد وجود دارد که در دفاتر شرکت ثبت نشده است.

این اقلام که در صورت حساب بانک درج شده لیکن در دفاتر شرکت اقلام متناظر آن وجود ندارد، اقلام بازصورت حساب بانک می گویند.

اکنون دقت کنید که این اقلام چگونه در صورت مغایرت بانکی آورده می شوند:

نرم افزار حسابداری

در صورت مغایرت بانکی، اقلام باز بدهکار صور تحساب بانک از مانده طبق دفاتر شرکت کسر و اقلام باز بستانکار صور تحساب بانک به آن اضافه  میشود.

در صورت مغایرت بانکی، اقلام باز بستانکار دفاتر شرکت از مانده طبق صورت حساب بانک کسر و اقلام باز بدهکار دفاتر شرکت به آن اضافه میشود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3.8/5 - (5 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست