نمائی از نرم افزار پیمانکاری سانیران

 

امکانات

   • امکان تعریف کلیه قراردادهای پیمانکاری
   • کنترل زمان اتمام ، ضمانت نامه، دریافتی ها
   • امکان ثبت صورت وضعیت پیمانکار و کارفرما
   • امکان تعریف مراکز فعالیت پروژه WBS
   • امکان تعری ساختار شکست هزینه CBS
   • امکان برآورد هزینه و درآمد در سطوح WBS
   • امکان کنترل سطوح فعالیت پیمانکاران
   • امکان کنترل ریالی و حجمی قراردادهای پیمانکاران
   • امکان صدور صورت وضعیت در سطح WBS
   • امکان صدور سند حسابداری صورت وضعیت ها

 

بیشتر…

هدف

کنترل قراردادهای مرتبط با پیمانکاران و کارفرما

یکی از چالش های متداول در شرکت هایی که با پروژه های پیمانکاری در ارتباط می باشند ، عدم کنترل دقیق قراردادها ، علی الخصوص پروژه هایی که قسمت های مختلف کاری توسط پیمانکاران دست دوم متعدد انجام می پذیرد.

سیستم کنترل قراردادها با هدف رصد و ردیابی سطوح مختلف پروژه ، علی الخصوص سطوحی که با پیمانکاران متعدد در ارتباط می باشد، ارتباط مستمر و پایداری را با قسمت های مختلف سازمان ، علی الخصوص واحد های مالی ، کنترل پروژه بر قرار می نماید.

انطباق گزارشات از واحد های مختلف سازمان

یکی از مهمترین دستاوردهای سیستم کنترل قرارداد های پیمانکاری ، انطباق و وحدت در گزارش گیری ، واحد های مختلف سازمان می باشد. سیستم کنترل قراردادها با برقراری یکپارچگی کامل در سطوح مختلف سازمان ، موجب گزارش گیری منسجم و متمرکز می گردد و تصمیم گیری مدیران سازمان را از این حیث دقیق تر و هدافمند تر می سازد.

 

درخواست دمو

فهرست