نصب و استقرار

نصب و راه اندازی مهمترین خدمات ما در مراحل اولیه ارتباط با مشتری است.

ما برای هر مشتری با توجه به نوع شرایط و فعالیت مرتبط برنامه ای ویژه برای استقرار، تعویض و یا اجرای موازی نرم افزار در نظر می گیریم و با توجه به تجربه های مشابه انجام شده در شرکت های مختلف برای هر بخش کارشناس متخصص را به محل مشتری اعزام می کنیم.
این کارشناسان در سایت مشتری نیز، پیشنهادات فنی استقرار هم از نظر انتقال اطلاعات و همچنین درباره ی ساختار شبکه به مشتریان ارائه می دهند .
لازم به توضیح است که در خصوص شرکتهای تولیدی , بازرگانی و خدماتی مشاوران ما راهکارها و استراتژی های موفق را نیز برای شرکت ها ارائه می دهند.
در خصوص آموزش و نصب نرم افزار ، کارشناس ارسالی به محل مشتری، سیستم را برای کارشناسان حسابداران، کارشناس انبار ، کارشناسان فروش به صورت تخصصی آموزش می دهد لذا این موضوع سبب استقرار هر کدام از بخش ها به سرعت می شود و اهداف سیمستماتیک نمودن فرآیند ها را به صورت دقیق و مورد نظر مدیران محقق می کند.

فرآیند استقرار

  1. درک فرآیند های مورد
  2. نیاز شرکت شناخت و طرای فرآیند ها
  3. توسعه و پیاده سازی راهکار
  4. تجمیع و آموزش
  5. عملیاتی نمودن راهکار
فهرست