2/5 - (1 امتیاز)

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت

واحدهای اقتصادی را از نظر نوع مالکیت به سه دسته زیر می توان طبقه بندی کرد:

الف) مؤسسات بخش عمومی:

مؤسساتی را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمان‌های دولتی یا شهردار ی‌ها هستند ( مؤسسات بخش عمومی) می‌گویند.

ب) مؤسسات بخش تعاونی:

واحدهایی را که توسط عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده‌اند و در مالکیت اعضا هستند (مؤسسات بخش تعاونی) می‌گویند.

از جملۀ این مؤسسات می‌توان به شرکت های تعاونی روستایی، شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها و همچنین شرکت‌های تعاونی مسکن اشاره نمود.

ج) مؤسسات بخش خصوصی:

کلیۀ واحدهایی که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند (مؤسسات بخش خصوصی) نامیده می‌شوند.

از جملۀ این مؤسسات می‌توان فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی متعلق به افراد جامعه را نام برد که متعلق به بخش عمومی و تعاونی نیستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بخش‌های اقتصادی کشور را به سه صورت عمومی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است.

بطور کلی:

مؤسسات بخش عمومی مؤسساتی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمان‌های دولتی یا شهرداری‌ها هستند.

مؤسسات بخش تعاونی مؤسساتی هستند که توسط عده ای به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضا تشکیل شده‌اند و در مالکیت اعضاء هستند.

مؤسسات بخش خصوصی مؤسساتی هستند که که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
2/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست