دستمزد مبنای کسر حق بیمه – قسمت دوم

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

نرم افزار حسابداری

۶-کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ   ۱۳۹۷/۰۱/۰۱   به بعد میباشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال ۱۳۹۷ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ می باید تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ ترمیم می گردد.

۷-ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضو بند ۷ هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ۸۱/۰۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه وارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

رانندگان

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۱/۵) معادل ۵۵۶٫۰۰۰ ریال .

بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضرینت ۱/۲) معادل ۴۴۵٫۰۰۰ ریال.

سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱/۱) معادل ۴۰۷٫۰۰۰ ریال تعیین می گردد.

۸- ضرایب دستمزد مقطوع کارگان ساختمانی موضوع بند چهار یکهزارو چهارصدو پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن بشرح ذیل:

اصلاح و از تاریخه ۹۷/۰۱/۰ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گردد.

کارگر درجه یککارگر درجه 2

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه 

ادامه مطلب

مقالات منتخب

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

نرم افزار حسابداری

۶-کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ   ۱۳۹۷/۰۱/۰۱   به بعد میباشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال ۱۳۹۷ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ می باید تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ ترمیم می گردد.

۷-ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضو بند ۷ هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ۸۱/۰۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه وارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

رانندگان

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۱/۵) معادل ۵۵۶٫۰۰۰ ریال .

بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضرینت ۱/۲) معادل ۴۴۵٫۰۰۰ ریال.

سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱/۱) معادل ۴۰۷٫۰۰۰ ریال تعیین می گردد.

۸- ضرایب دستمزد مقطوع کارگان ساختمانی موضوع بند چهار یکهزارو چهارصدو پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن بشرح ذیل:

اصلاح و از تاریخه ۹۷/۰۱/۰ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گردد.

کارگر درجه یککارگر درجه 2

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه 

ادامه مطلب

مقالات منتخب

مقاله‌های مرتبط

فهرست