حق بیمه های حقوق و دستمزد

حق بیمه های حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری

حق بیمه های حقوق و دستمزد

حق بیمه یکی از کسور قانونی حقوق و دستمزد است. پرداخت کنندگان حقوق مکلف هستند در زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن نوع بیمه تحت پوشش و قوانین و مقررات مربوطه، حق بیمه سهم کارکنان را محاسبه نموده و در موعد مقرر به همراه حق بیمه سهم خود به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی یا اداره بیمه خدمات درمانی واریز نمایند.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود، مبنای کسر حق بیمه قرار می گیرد.

وجوه مبنای کسر حق بیمه نباید از حداقل مزد که همه ساله از طرف شورای عالی کار اعلام می شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه ( ۷ برابر حداقل مزد) که توسط شورای عالی تأمین اجتماعی اعلام می شود، بیشتر باشد.

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

کسور توافقی حقوق

محاسبۀ کسور حقوق و مزایا

مبنای محاسبه حقوق

حقوق پایه (مزد مبنا)

حکم کارگزینی (پرسنلی)

لیست حقوق

کارت های ساعت زن

کسری کار و غیبت

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

انواع مرخصی (مرخصی استحقاقی)

تعطیل کاری

کارکرد ماموریت

کارکرد نوبت کاری

انواع کارکردها

ساعات کاری موظف (عادی)