بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری

بیمه بیکاری

مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل ۳۰ درصد حقوق و دستمزد مشمول بیمه می باشد
که ۷ درصد آن بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر و ۲۰ درصد بیمه اجتماعی سهم کارفرما و ۳ درصد بیمه بیکاری
سهم کارفرما است.
۷ درصد سهم کارگر به عنوان یکی از کسور حقوق و دستمزد از حقوق و دستمزد ناخالص کارگر کسر می گردد
و ۲۳ درصد دیگر فقط بر مبنای حقوق و دستمزد ناخالص کارگر محاسبه می گردد و به عنوان یکی از هزینه های
کارفرما شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد.

در مشاغل سخت و زیان آور، علاوه بر ۲۳ درصد حق بیمه ،کارفرما مکلف به پرداخت ۴ درصد مستمری کارهای سخت و زایان آور است .

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز
کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

حق بیمه های حقوق و دستمزد

کسور توافقی حقوق

محاسبۀ کسور حقوق و مزایا

مبنای محاسبه حقوق

حقوق پایه (مزد مبنا)

حکم کارگزینی (پرسنلی)

لیست حقوق

کارت های ساعت زن

کسری کار و غیبت

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

انواع مرخصی (مرخصی استحقاقی)

تعطیل کاری

کارکرد ماموریت

کارکرد نوبت کاری

انواع کارکردها

ساعات کاری موظف (عادی)