حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه

حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری

حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه

کلیه وجوه نقدی که به پرسنل پرداخت می شود به استثنای وجوه پرداختی بابت موارد زیر مشمول کسر حق بیمه می باشند.
۱- بازخرید ایام مرخصی
۲- حق اولاد حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی (مازاد بر آن مشمول کسر
حق بیمه می باشد)
۳- هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
۴- حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
۵- پاداش، پاداش افزایش تولید، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی
۶- کمک هزینه مسکن و بن کارگری در ایام بیماری
۷- حق شیر
۸- حق تضمین (کسر صندوق)
۹- خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
۱۰- حق الزحمه امام جماعت
۱۱- حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات هیئت مدیره

نکته:

ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آن طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.

مزد ، حقوق و مزایا و حق الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشکری، بانک ها و سایر دستگاه ها بوده و مشمول تأمین اجتماعی نیستند، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

بیمه بیکاری

حق بیمه های حقوق و دستمزد

کسور توافقی حقوق

محاسبۀ کسور حقوق و مزایا

مبنای محاسبه حقوق

حقوق پایه (مزد مبنا)

حکم کارگزینی (پرسنلی)

لیست حقوق

کارت های ساعت زن

کسری کار و غیبت

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

انواع مرخصی (مرخصی استحقاقی)

تعطیل کاری

کارکرد ماموریت

کارکرد نوبت کاری

انواع کارکردها

ساعات کاری موظف (عادی)