مانده مرخصی

محاسبه مدت و مبلغ ماندۀ مرخصی سالانه

ماندۀ مرخصی سالانه

نرم افزار حسابداری

ماندۀ مرخصی سالانه

میزان باقیمانده مرخصی = مرخصی استحقاقی سالانه – میزان مرخصی استفاده شده
مبلغ ماندۀ مرخصی = نرخ دستمزدپایه روزانه کارگران * میزان باقیمانده مرخصی

نرم افزار حسابداری

مثال

کارگری در سال ۱۳۹۱ حداکثر قانونی مرخصی خود را ذخیره نموده و در سال ۱۳۹۶ نیز فقط از ۱۸ روز
مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده است. شرکت قصد دارد با این کارگر تسویه حساب نموده و وجه
باقیمانده مرخصی وی را به ایشان پرداخت کند.
مانده مرخصی این کارگر و مبلغی که باید بابت آن به وی پرداخت گردد بر مبنای حقوق پایه به شرح زیر
محاسبه می شود:

 

۹ + ( ۱۸ ۲۶ ) =روز ۱۷        باقیمانده مرخصی استحقاقی کارگر
۱۷ ریال ×(۳۰۹،۹۷۷ + ۱۷،۰۰۰) =  ۵،۵۵۸،۶۰۹           مبلغ باقیمانده مرخصی کارگر

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

انواع مرخصی

انواع روش های بایگانی

خصوصیات طبقه بندی اسناد و مدارک

محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی

حساب مرخصی و ذخیره مرخصی

انواع مرخصی کارکنان

مقالات منتخب

ماندۀ مرخصی سالانه

نرم افزار حسابداری

ماندۀ مرخصی سالانه

میزان باقیمانده مرخصی = مرخصی استحقاقی سالانه – میزان مرخصی استفاده شده
مبلغ ماندۀ مرخصی = نرخ دستمزدپایه روزانه کارگران * میزان باقیمانده مرخصی

نرم افزار حسابداری

مثال

کارگری در سال ۱۳۹۱ حداکثر قانونی مرخصی خود را ذخیره نموده و در سال ۱۳۹۶ نیز فقط از ۱۸ روز
مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده است. شرکت قصد دارد با این کارگر تسویه حساب نموده و وجه
باقیمانده مرخصی وی را به ایشان پرداخت کند.
مانده مرخصی این کارگر و مبلغی که باید بابت آن به وی پرداخت گردد بر مبنای حقوق پایه به شرح زیر
محاسبه می شود:

 

۹ + ( ۱۸ ۲۶ ) =روز ۱۷        باقیمانده مرخصی استحقاقی کارگر
۱۷ ریال ×(۳۰۹،۹۷۷ + ۱۷،۰۰۰) =  ۵،۵۵۸،۶۰۹           مبلغ باقیمانده مرخصی کارگر

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

انواع مرخصی

انواع روش های بایگانی

خصوصیات طبقه بندی اسناد و مدارک

محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی

حساب مرخصی و ذخیره مرخصی

انواع مرخصی کارکنان

مقالات منتخب

مقاله‌های مرتبط

فهرست