حساب هزینه دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی

سند دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی

نرم افزار حسابداری

سند دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی

 

در ابتدای هر دورۀ مالی برای سرشکن شدن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگران مبلغ دستمزد مربوط به آن به ترتیبی که بیان می شود  برآورد و برای ثبت آن از حساب هایی تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ایام مرخصی و  سایر حساب های پرداختنی-  ذخیره دستمزد ایام مرخصی استفاده می شود.

روش های ثبت دستمزد ایام مرخصی

روش ثبت دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی: در این روش دستمزد ایام مرخصی کارگران در زمان استفاده آنها از مرخصی و به صورت یکجا به حساب هزینه حقوق منظور می شود

روش ایجاد ذخیره : در این روش در ابتدای دوره مالی دستمزد ایام مرخصی کارگران برای تمام دوره مالی برآورد و ثبت می گردد. معادل دستمزد ۹ روز

محاسبه ذخیره دستمزد ایام مرخصی
ذخیره ماهانه دستمزد ایام مرخصی معمولا دًر ابتدای دوره مالی به ترتیب زیر محاسبه می شود

۱/۱۲ *  ۹/۳۰* حقوق پایه ماهانه برآوردی کارگران= ذخیره دستمزد ایام مرخصی ماهانه

نرم افزار حسابداری

حسابداری دستمزد ایام مرخصی
الف) صدور سند حسابداری ذخیره دستمزد ایام مرخصی: (درپایان هر ماه)

ذخیره مرخصی

ب) صدور سند تعدیل حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی: (در پایان دوره مالی)
در پایان دوره مالی یکی از ۳ حالت زیر واقع می شود:
حالت ۱: فقط ۹ روز از مرخصی کارگر باقیمانده باشد: در این حالت ثبتی در دفاتر انجام نمی گیرد.
حالت ۲: بیش از ۹ روز از مرخصی کارگر باقیمانده باشد: در این حالت نیز ثبتی در دفاتر انجام نمی گیرد و اضافه مرخصی کارگر اصطلاحا سوخته می شود.

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

محاسبه مدت و مبلغ ماندۀ مرخصی سالانه

انواع مرخصی

انواع روش های بایگانی

خصوصیات طبقه بندی اسناد و مدارک

محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی

حساب مرخصی و ذخیره مرخصی

انواع مرخصی کارکنان

مقالات منتخب

سند دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی

نرم افزار حسابداری

سند دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی

 

در ابتدای هر دورۀ مالی برای سرشکن شدن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگران مبلغ دستمزد مربوط به آن به ترتیبی که بیان می شود  برآورد و برای ثبت آن از حساب هایی تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ایام مرخصی و  سایر حساب های پرداختنی-  ذخیره دستمزد ایام مرخصی استفاده می شود.

روش های ثبت دستمزد ایام مرخصی

روش ثبت دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی: در این روش دستمزد ایام مرخصی کارگران در زمان استفاده آنها از مرخصی و به صورت یکجا به حساب هزینه حقوق منظور می شود

روش ایجاد ذخیره : در این روش در ابتدای دوره مالی دستمزد ایام مرخصی کارگران برای تمام دوره مالی برآورد و ثبت می گردد. معادل دستمزد ۹ روز

محاسبه ذخیره دستمزد ایام مرخصی
ذخیره ماهانه دستمزد ایام مرخصی معمولا دًر ابتدای دوره مالی به ترتیب زیر محاسبه می شود

۱/۱۲ *  ۹/۳۰* حقوق پایه ماهانه برآوردی کارگران= ذخیره دستمزد ایام مرخصی ماهانه

نرم افزار حسابداری

حسابداری دستمزد ایام مرخصی
الف) صدور سند حسابداری ذخیره دستمزد ایام مرخصی: (درپایان هر ماه)

ذخیره مرخصی

ب) صدور سند تعدیل حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی: (در پایان دوره مالی)
در پایان دوره مالی یکی از ۳ حالت زیر واقع می شود:
حالت ۱: فقط ۹ روز از مرخصی کارگر باقیمانده باشد: در این حالت ثبتی در دفاتر انجام نمی گیرد.
حالت ۲: بیش از ۹ روز از مرخصی کارگر باقیمانده باشد: در این حالت نیز ثبتی در دفاتر انجام نمی گیرد و اضافه مرخصی کارگر اصطلاحا سوخته می شود.

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

محاسبه مدت و مبلغ ماندۀ مرخصی سالانه

انواع مرخصی

انواع روش های بایگانی

خصوصیات طبقه بندی اسناد و مدارک

محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی

حساب مرخصی و ذخیره مرخصی

انواع مرخصی کارکنان

مقالات منتخب

مقاله‌های مرتبط

فهرست