صدور سند ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان

سند ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان

نرم افزار حسابداری

سند ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان

برخی شرکت ها در ابتدای دوره مالی مبلغ سنوات پایان خدمت سالانه کارکنان را بر اساس تجربیات گذشته برآورد می کنند. سپس مزایای پایان خدمت ماهانه محاسبه و حساب <<هزینه حقوق و دستمزد سنوات پایان خدمت کارکنان>>  بدهکار و حساب <<ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان>> بستانکار می شود.

نحوه محاسبه سنوات پایان خدمت ماهانه:

حقوق و مزایای ماهانه ÷۱۲   = سنوات پایان خدمت ماهانه

و سند زیر در پایان هر ماه صادر می گردد:

سند سنوات

 

 

 

 

ب) صدور سند پرداخت سنوات پایان خدمت کارکنان
در ارتباط پرداخت سنوات در پایان سال دو حالت وجود دارد :
۱) در پایان سال کارفرما سنوات مذکور را پرداخت نماید؛ در این حالت سند زیر صادر می شود:

سند پرداخت سنوات

 

کارفرما پرداخت سنوات را موکول به هنگام قطع همکاری و تسویه حساب با کارگر می نماید.

اگر قرارداد یک ساله (موقت) باشد، در حالت فوق نیاز به ثبت های تعدیلی در سال های بعد (در صورت
انعقاد قرارداد مجدد با کارگر) نخواهد بود.

در نهایت در هنگام قطع همکاری و تسویه حساب با کارگر، مبلغ ذخیرۀ مزایای پایان خدمت به نسبت آخرین حقوق دریافتی و طول مدت همکاری تعدیل و نسبت به پرداخت آن اقدام می گردد.

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

سنوات پایان خدمت کارکنان (مزایای پایان کار)

سند دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی

محاسبه مدت و مبلغ ماندۀ مرخصی سالانه

انواع مرخصی

انواع روش های بایگانی

 

مقالات منتخب

سند ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان

نرم افزار حسابداری

سند ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان

برخی شرکت ها در ابتدای دوره مالی مبلغ سنوات پایان خدمت سالانه کارکنان را بر اساس تجربیات گذشته برآورد می کنند. سپس مزایای پایان خدمت ماهانه محاسبه و حساب <<هزینه حقوق و دستمزد سنوات پایان خدمت کارکنان>>  بدهکار و حساب <<ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان>> بستانکار می شود.

نحوه محاسبه سنوات پایان خدمت ماهانه:

حقوق و مزایای ماهانه ÷۱۲   = سنوات پایان خدمت ماهانه

و سند زیر در پایان هر ماه صادر می گردد:

سند سنوات

 

 

 

 

ب) صدور سند پرداخت سنوات پایان خدمت کارکنان
در ارتباط پرداخت سنوات در پایان سال دو حالت وجود دارد :
۱) در پایان سال کارفرما سنوات مذکور را پرداخت نماید؛ در این حالت سند زیر صادر می شود:

سند پرداخت سنوات

 

کارفرما پرداخت سنوات را موکول به هنگام قطع همکاری و تسویه حساب با کارگر می نماید.

اگر قرارداد یک ساله (موقت) باشد، در حالت فوق نیاز به ثبت های تعدیلی در سال های بعد (در صورت
انعقاد قرارداد مجدد با کارگر) نخواهد بود.

در نهایت در هنگام قطع همکاری و تسویه حساب با کارگر، مبلغ ذخیرۀ مزایای پایان خدمت به نسبت آخرین حقوق دریافتی و طول مدت همکاری تعدیل و نسبت به پرداخت آن اقدام می گردد.

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

سنوات پایان خدمت کارکنان (مزایای پایان کار)

سند دستمزد مرخصی و ذخیره دستمزد مرخصی

محاسبه مدت و مبلغ ماندۀ مرخصی سالانه

انواع مرخصی

انواع روش های بایگانی

 

مقالات منتخب

مقاله‌های مرتبط

فهرست